Mieszkanie dla młodych – jakie dokumenty

 
Staranie się o kredyt hipoteczny jesteśmy skazani, na kompletowanie stosu zaświadczeń, które należy uzupełnić, otrzymać od odpowiedniego organu administracji państwowej, czy po prostu skopiować skopiować tylko do przedłożenia analitykom bankowym. Skorzystanie z dopłat w ramach programu MdM, będzie wiązało się z przedstawieniem kilku dodatkowych dokumentów. Instytucją , która zajmuje się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków, jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredytobiorca, jednak nie składa dokumentów bezpośrednio w BGK, lecz robi to za pośrednictwem wybranego banku, uczestniczącego w programie. W poszczególnych bankach wymagane dokumenty bywają różne, postaraliśmy się opisać najczęściej wymagane.

Zaświadczenia dotyczące nieruchomości.

Najważniejsze, to umowa wstępna lub przedwstępna z deweloperem. W takim dokumencie powinny znaleźć się zapisy odnoście:

-ceny nabycia mieszkania,

-planowanego terminu przeniesienia własności,

-lokalizacja nieruchomości,

-wielkość powierzchni użytkowej,

-termin oddania do użytku.

Niezbędne okażą się też wyciągi z ksiąg wieczystych oraz hipoteki sprzedawanej nieruchomości.

Developer musi przedstawić, wyciąg z KRS odnośnie swojej działalności. Czasami potrzebny będzie także dokument, zaświadczający o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej inwestora zastępczego.

Jeżeli developer zaciągną kredyt pod budowę, a zabezpieczeniem jest hipoteka działki, na której zbudowano nasze przyszłe mieszkanie. Developer musi przedstawić dokument, który potwierdzi zgodę na wyłączenie kupowanego przez nas mieszkania, spod obciążenia hipotecznego. Takie oświadczenie, wystawia bank, w którym developer zaciągną kredyt. Chodzi tu o bezpieczeństwo, tak abyśmy nie musieli spłacać długów developera.

Zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach.

Rodzaj oraz ilość dokumentów będzie zależeć od formy zatrudnienia. Najprościej będzie, gdy kredytobiorca zatrudniony jest na umowę o pracę. Jedno zaświadczenie wystawione na odpowiednim druku (bank przekazuje odpowiedni wzór) załatwia sprawę. Oczywiście, liczy się także staż pracy oraz rodzaj umowy (na czas określony, nieokreślony).

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie, również będą zobowiązane, do udokumentowania swojego stażu pracy. Najczęściej należy przedstawić, kopie swoich umów z ostatnich dwóch lat, wraz z potwierdzeniem ich wykonania. Niezbędne będzie również zaświadczenie z US, o uzyskanych dochodach, często też wyciąg z konta osobistego. Czasami, banki wymagają złożenie specjalnego oświadczenia, o realnych kosztach wykonania umowy zlecenie.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarcza, będą potrzebować zaświadczenia z ZUS, o niezaleganiu ze składkami. Urząd skarbowy musimy poprosić o, zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z opłatami podatkowymi. Aby potwierdzić dochód, potrzebne będą deklaracje podatkowe PIT, nawet za ostatnie 2 lata. W przypadku osób korzystających z uproszczonej formy płatności podatku dochodowego wymagane jest dołączenie, kopii zawiadomienia złożonego w Urzędzie Skarbowym, o korzystaniu z tej formy płatności podatku. Skopiować również trzeba, decyzje o nadaniu numeru REGON, decyzje o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.

Dokumentacja stałych wydatków.

Umowy i harmonogramy spłaty, obecnie ciążących na nas kredytach. Najczęściej, są to niskie pożyczki konsumpcyjne. Pralka, lodówka, czy telewizor zakupiony na raty. Debet na koncie, czy karta kredytowa też będzie takim obciążeniem.

Umowy związane z pozostałymi zobowiązaniami takimi jak, opłaty za telefon, telewizje czy internet. Liczy się każde stałe zobowiązanie finansowe, które zgodziliśmy się ponosić podpisując odpowiednią umowę.

Udokumentować należy także swoją sytuacje rodzinną. Bank będzie interesowało, ile osób mamy na utrzymaniu. Z kim prowadzimy gospodarstwo domowe. Jakie są miesięczne koszty utrzymania. W tym celu przedstawiamy, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, wyroki sadu o orzeczonym rozwodzie, separacji czy zasadzonych alimentach.

Specjalnie dla programu Mieszkanie dla Młodych.

Pomysłodawcy ustawy, określającej zasady działania programu mieszkanie dla młodych, wymyślili kilka dodatkowych deklaracji, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, umożliwiających skorzystanie z dopłat MdM.

Oświadczenie, o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Mówiąc normalnie deklarujemy, że mamy do 35 lat i nie posiadamy ani w przeszłości nie posiadaliśmy domu/mieszkania na własność. Dotyczy, to również prawa do spółdzielczego mieszkania własnościowego. Oczywiście, deklarujemy niezwłoczne powiadomienie w przypadku, zmiany sytuacji.

Oświadczenie, w którym deklarujemy, że mieszkanie, które mamy zamiar kupić, będzie służyć tylko naszym potrzebom oraz, że cena metra kwadratowego przyszłego mieszkania spełnia limity cen, właściwe danej lokalizacji.

Wymagane, w przypadku gdy przyszły kredytobiorca wynajmuje lokal mieszkalny lub, gdy przysługuje mu prawo do lokatorskiego spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Kredytobiorca zobowiązuje się do zrzeczenia się prawa, do dotychczasowego lokalu i jego opuszczenia w terminie do 6 miesięcy, od daty zakupu nowego mieszkania.

Ostatnie oświadczenie wypełnia developer, u którego kupujemy mieszkanie, zawiera ono stwierdzenie, iż sprzedawane przez niego mieszkanie, będzie zasiedlone po raz pierwszy.

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców