MdM a wcześniejsza spłata hipoteki

MdM to program funkcjonuje już od 2014 roku. Obecnie, w związku z nowelizacją ustawy wprowadzoną w roku 2015 roku, nastąpiło zwiększenie zainteresowania programem MdM. Czy można wcześniej spłacić kredyt hipoteczny z dopłatą MdM?

Do momentu wejścia w życie nowelizacji MdM z programu mogły korzystać tylko osoby w wieku do 35 lat, pozostające w związku małżeńskim, single oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Dodatkowym warunkiem MdM było to, że kupowane w ramach programu mieszkanie musiało być pierwszym własnym lokalem beneficjenta. Od września 2015 roku obowiązują trochę zmodyfikowane zasady MdM. Przede wszystkim zniesiono ograniczenie wiekowe oraz konieczność nabycia pierwszej nieruchomości dla osób lub rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Dodatkową ważną zmianą w MdM-ie jest wprowadzenie do programu możliwości nabycia lokali z rynku wtórnego.

Kiedy trzeba będzie oddać pieniądze?

Nowelizacja ustawy o MdM zaostrzyła możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Obecnie beneficjentowi grozi konieczność zwrotu dofinansowania w przypadku dokonania wcześniejszej (całkowitej lub częściowej) spłaty kredytu wziętego z MdM-u. Sankcje takie będą uruchomione w następujących przypadkach:

 • gdy w ciągu 5 lat od dnia nabycia nieruchomości kredytobiorca dokona spłaty kredytu w kwocie przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania,
 • gdy przed nabyciem nieruchomości, kredytobiorca dokona spłaty kredytu w wysokości powodującej, że stosunek kwoty kredytu pozostałej do spłaty do ceny nabycia nieruchomości spadłby poniżej 50%.

Nie można wynajmować mieszkania

Beneficjent może także stracić część dopłaty MdM w przypadku, gdy w ciągu pierwszych 5 lat od uzyskanie dopłaty sprzeda lokal, wynajmie go lub użyczy innej osobie. Takie same konsekwencje grożą w sytuacji, gdy kredytobiorca zmieni sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych lub zostanie właścicielem bądź współwłaścicielem innego mieszkania. Sankcje finansowe nie grożą tylko w przypadku otrzymania mieszkania w spadku.

Ile trzeba będzie oddać?

W przypadku złamania przepisów MdM w okresie 5 lat od nabycia mieszkania beneficjent musi zwrócić część dopłaty. Wysokość zwrotu oblicza się mnożąc liczbę miesięcy, która pozostała do końca pięcioletniego okresu przez kwotę przypadającą na jeden miesiąc. Warto wiedzieć, że rzeczywisty okres, podczas którego możemy dobrowolnie rozporządzać mieszkaniem kupionym z MdM, jest najczęściej dłuższy niż 5 lat. Jest to związane z tym, że okres ten liczy się dopiero od początku kolejnego roku kalendarzowego następującego po zakupie lokalu.

Budowa domu jednorodzinnego

Budowa domu jednorodzinnego

Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na nowych zasadach

Zasady, na jakich pomocą w ramach ustawy objęte są osoby budujące dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny (w ramach rozbudowy):

 • warunki dotyczące beneficjentów wsparcia (wiek, pierwsze mieszkanie), nakładów na mieszkanie objętych pomocą finansową (okres ponoszenia wydatków na zakup materiałów budowlanych objęty wsparciem, data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz zakresu przedsięwzięć objętych pomocą (budowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego) są analogiczne jak w przypadku programu dofinansowania wkładu własnego kredytów;
 • zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych dotyczy równowartości określonej na podstawie różnicy stawki podatku VAT i stawki obowiązującej w przeszłości jako obniżona podatku VAT na materiały budowlane) jest takim rozwiązaniem jak system tzw. „zwrotu VAT na materiały budowlane”, wprowadzony do obrotu prawnego w okresie akcesji Polski do UE;
 • z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylono ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, z jednoczesnym określeniem zasad rozliczania wydatków już poniesionych przez osoby fizyczne w okresie obowiązywania tej ustawy;
 • nowy system jest adaptacją w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” mechanizmów dotychczasowej ustawy dotyczącej tzw. „zwrotu VAT na materiały budowlane”, dostosowanych jednak pod względem zakresu przedmiotowego i podmiotowego do zasad, na jakich jest udzielane wsparcie przy zaciągnięciu kredytu w ramach programu MdM.

1. Beneficjenci – osoby fizyczne, które zaspokajając potrzeby mieszkaniowe w formie prawa własności mieszkania, po 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych prowadząc budowę systemem gospodarczym, a do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę nie ukończyły 36 lat (w przypadku małżonków warunek ten dotyczy młodszego małżonka). Osoby takie mogą liczyć na wsparcie państwa, jeżeli do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umożliwiającego zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (jedno z założeń programu to wsparcie udzielane jedynie na zakup pierwszego samodzielnego mieszkania). Na potrzeby realizacji prawa do zwrotu wydatków na warunkach określonych w rozdziale 4 ustawy przez małżonków rozumie się osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

2. Forma wsparcia – zwrot z budżetu państwa, części wydatków poniesionych na:

 1. budowę domu jednorodzinnego albo
 2. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

3. Parametry określające lokal mieszkalny i dom jednorodzinny

 • maksymalny standard – określony wielkością powierzchni, analogicznie do programu MdM;
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m², a domu jednorodzinnego 100 m²;
 • w przypadku, gdy w dniu wydania pozwolenia na budowę osoba fizyczna wychowuje przynajmniej troje dzieci, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m², a domu jednorodzinnego 110 m²,
  – pozwolenie na budowę musi być wydane po dniu 1 stycznia 2014 r.

4. Ograniczenia ustawowe – zwrot dotyczy części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT; udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, do 30 września 2018 r., tj. do dnia, do którego można będzie składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Odliczenie dokonuje się za materiały budowlane ujęte w obwieszczeniu z wykazem materiałów budowlanych uprawniających do zwrotu.

5. Zwrot wydatków

 • dokonywany na wniosek złożony w urzędzie skarbowym raz, nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • na podstawie decyzji właściwego urzędu skarbowego;
 • w kwocie równej 68,18 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, dla stawki 22 proc., nie większej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m² powierzchni użytkowej i ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu części wydatków (w zakresie limitu odliczeń nie zmienione dotychczasowe rozwiązania z ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotyczące przedsięwzięć realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę); w przypadku, gdy stawka podatku VAT wynosi 23 proc. kwota zwrotu wydatków jest równa 65,22 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur;
 • finansowany ze środków budżetu państwa – tę część wydatków nie ograniczają limity ustawowe dotyczące maksymalnej wysokości wsparcia wypłacanego ze środków Funduszu Dopłat.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR 2013 poz. 6)

Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na dotychczasowych zasadach – zachowanie prawa ubiegania się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach

 • utrata mocy, z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
 • osoby, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ww. ustawie mają prawo ubiegać o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach;
 • wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
  1) od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;
  2) od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;
  3) od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;
  4) od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
  5) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.;
 • w przypadku gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do 31 grudnia 2018 r.