MdM a wcześniejsza spłata hipoteki

MdM to program funkcjonuje już od 2014 roku. Obecnie, w związku z nowelizacją ustawy wprowadzoną w roku 2015 roku, nastąpiło zwiększenie zainteresowania programem MdM. Czy można wcześniej spłacić kredyt hipoteczny z dopłatą MdM?

Do momentu wejścia w życie nowelizacji MdM z programu mogły korzystać tylko osoby w wieku do 35 lat, pozostające w związku małżeńskim, single oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Dodatkowym warunkiem MdM było to, że kupowane w ramach programu mieszkanie musiało być pierwszym własnym lokalem beneficjenta. Od września 2015 roku obowiązują trochę zmodyfikowane zasady MdM. Przede wszystkim zniesiono ograniczenie wiekowe oraz konieczność nabycia pierwszej nieruchomości dla osób lub rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Dodatkową ważną zmianą w MdM-ie jest wprowadzenie do programu możliwości nabycia lokali z rynku wtórnego.

Kiedy trzeba będzie oddać pieniądze?

Nowelizacja ustawy o MdM zaostrzyła możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Obecnie beneficjentowi grozi konieczność zwrotu dofinansowania w przypadku dokonania wcześniejszej (całkowitej lub częściowej) spłaty kredytu wziętego z MdM-u. Sankcje takie będą uruchomione w następujących przypadkach:

  • gdy w ciągu 5 lat od dnia nabycia nieruchomości kredytobiorca dokona spłaty kredytu w kwocie przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania,
  • gdy przed nabyciem nieruchomości, kredytobiorca dokona spłaty kredytu w wysokości powodującej, że stosunek kwoty kredytu pozostałej do spłaty do ceny nabycia nieruchomości spadłby poniżej 50%.

Nie można wynajmować mieszkania

Beneficjent może także stracić część dopłaty MdM w przypadku, gdy w ciągu pierwszych 5 lat od uzyskanie dopłaty sprzeda lokal, wynajmie go lub użyczy innej osobie. Takie same konsekwencje grożą w sytuacji, gdy kredytobiorca zmieni sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych lub zostanie właścicielem bądź współwłaścicielem innego mieszkania. Sankcje finansowe nie grożą tylko w przypadku otrzymania mieszkania w spadku.

Ile trzeba będzie oddać?

W przypadku złamania przepisów MdM w okresie 5 lat od nabycia mieszkania beneficjent musi zwrócić część dopłaty. Wysokość zwrotu oblicza się mnożąc liczbę miesięcy, która pozostała do końca pięcioletniego okresu przez kwotę przypadającą na jeden miesiąc. Warto wiedzieć, że rzeczywisty okres, podczas którego możemy dobrowolnie rozporządzać mieszkaniem kupionym z MdM, jest najczęściej dłuższy niż 5 lat. Jest to związane z tym, że okres ten liczy się dopiero od początku kolejnego roku kalendarzowego następującego po zakupie lokalu.