Mieszkanie dla Młodych a umowa z deweloperem

Jednym z elementów wniosku o kredyt z dopłatą MdM, jest przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących nabywanej nieruchomości. Na tej podstawie analitycy bankowi obliczą dokładną powierzchnie oraz cenę metra kwadratowego mieszkania. Dane te są niezbędne do ustalenia wysokości należnej dopłaty, jak i samej kwoty kredytu. W myśl ustawy, każdy kupujący mieszkanie na rynku pierwotnym, powinien podpisać z wykonawcą tzw.umowę developerską. Jedak do samego złożenia wniosku oraz, aby uruchomić procedurę kredytową, wystarczy przedstawić umowę przedwstępną, rezerwacyjna, a nawet sam prospekt informacyjny dotyczący nieruchomości.

Prospekt informacyjny.

Jednym z dobrodziejstw ustawy developerskiej jest obowiązek sporządzania przez wykonawce tzw. prospektu informacyjnego inwestycji. Dokument ten jest bezpłatnie udostępniony na żądanie przyszłego nabywcy lokalu mieszkalnego. W większości banków taki prospekt wystarczy, by rozpocząć proces obliczania zdolności kredytowej dla programu MdM i wydania decyzji kredytowej. Prospekt informacyjny zawiera wiele cennych informacji, odnoszących się do samej inwestycji, jak i do wiarygodności developera np:

-informacje, czy przeciwko developerowi nie jest lub było prowadzone postępowanie egzekucyjne,

-przedstawienie poprzednich zrealizowanych inwestycji,

-status prawny nieruchomości,

– sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata,

-kopie pozwolenia na budowę i pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,

-plan zagospodarowania przestrzennego wokół omawianej inwestycji,

-harmonogram prac wraz z planowanym terminem zakończenia budowy,

-szczegółowe informacje dotyczące lokalu mieszkalnego (rozkład pomieszczeń, standard wykończenia itd.).

Należy pamiętać, że udostępnienie kupującemu, prospektu nie zobowiązuje w żaden sposób dewelopera do zarezerwowania mieszkania. Co za tym idzie, w każdej chwili może być ono sprzedane.

Umowa rezerwacyjna.

Umowa rezerwacyjna zawierana jest zazwyczaj na bardzo wczesnym etapie inwestycji. Jest to wygodna forma umowy z developerem, w przypadku gdy z jakiegoś powodu nie chcemy podpisywać umowy developerskiej. Tak naprawdę ani ustawa developerska ani kodeks cywilny dokładnie nie regulują kształtu prawnego takich umów. Ogólnie, umowy polegają na zobowiązaniu developera na czasowe wyłączenie ze sprzedaży danego lokalu mieszkalnego, w zamian za to przyszli nabywcy zobligowaniu są do zapłaty pewnej kwoty rezerwacyjnej, zaliczanej na poczet całości ceny nieruchomości. Umowy zazwyczaj zawierają tak sformułowane zapisy, że w przypadku rezygnacji kupujących tracą oni wpłaconą zaliczkę. Forma prawna i brak dostatecznych regulacji umowy rezerwacyjne są niewystarczającym zabezpieczeniem dla ochrony kupującego. Dlatego po uzyskaniu decyzji kredytowej czy dokonaniu ostatecznej decyzji o zakupie lepiej podpisać właściwą umowę developerską. Aby umowa rezerwacyjna miała jakąkolwiek wartość dla kupującego, należy zadbać by zawierała, choć część zapisów obowiązujących w umowach developerskich np:

– określenie stron umowy,

-dane kupującego i sprzedającego,

-dokładną cenę,

-metraż lokalu.
Umowa przedwstępna.

Umowa przedwstępna, może być zawarta w zwykłej formie papierowej bądź z zachowaniem formy aktu notarialnego. Jest kosztowniejszym, lecz bezpieczniejszym rozwiązaniem. Zgodnie z kodeksem cywilnym, którego przepisy mają zastosowanie w przypadku takich dokumentów. Umowa przedwstępna może zobowiązywać do podpisania właściwej umowy developerskiej. Możliwe jest również, takie skonstruowanie zapisów

Popularność MdM-u wciąż rośnie

umowy, by zobowiązywała do wyodrębnienia i przeniesienia własności mieszkania. Ważne jest, by umowa określała jasno cenę nabywanej nieruchomości, zwłaszcza, jeżeli podpisujemy dokument, gdy inwestycja jest na etapie dziury w ziemi. Często w takich umowach sprzedający uzależniają ostateczną cenę, od zmiennego czynnika np: kosztów materiałów budowlanych. Jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie, musi być opisany sposób jego naliczania. Należy pamiętać, że rezygnacja z udziału notariusza w podpisaniu umowy, mocno ogranicza ewentualne roszczenia nabywcy, w przypadku nie wywiązania się dewelopera z umowy. Jedynie dokument sporządzony w formie aktu notarialnego, jest podstawą do wniesienia przed sądu sprawy o przeniesienie własności, bez dobrowolnej zgody developera.

Umowa deweloperska.

Umowa ta ma stanowić najlepsze zabezpieczenie dla obu stron, w razie niedopełnienia zawartych w niej ustaleń. Dokument sporządzany jest w formie aktu notarialnego oraz podpisywany w obecności notariusza. Koszty tego zabiegu dzielone są równo, pomiędzy kupującego i sprzedającego. W razie niewywiązania się developera z zobowiązań, umowa będzie stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń. Przed podpisaniem, warto zapoznać się z najważniejszymi elementami, które powinny znaleźć się w dokumencie:

-strony umowy, miejsce i datę podpisania,

-cenę nieruchomości oraz zasady i terminy płatności,

-powierzchnie użytkową mieszkania oraz zasady według, których ja obliczono,

-opis rozmieszczenia pomieszczeń mieszkania oraz jego usytuowanie w budynku,

-datę przeniesienia własności,

-zakres prac wykończeniowych leżących w gestii wykonawcy,

-informacje dotyczące działki, na której znajduje się nieruchomość (powierzchnia,hipoteka,księgi wieczyste),

-kary i grzywny za niewywiązanie się którejś ze stron, z podpisywanej umowy,

-warunki rozwiązania umowy.

-integralną częścią umowy developerskiej jest sporządzany przez sprzedającego wspomniany już prospekt informacyjny.

Umowa przed podpisaniem powinna zostać sprawdzona przez notariusza, pod kontem poprawności i zgodności z obowiązującym prawem.

 
 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców