Kredyt mieszkaniowy a rozwód

Najczęściej kredyt hipoteczny zaciągamy na kilkadziesiąt lat. Równie często przystępujemy do kredytu wspólnie z małżonkiem. Przez tak długi okres kredytowania, bywa że rozstajemy się z naszą drugą połową. Podziału majątku po rozwodzie można dokonać polubownie lub na drodze sądowej. Jednak co z wcześniej zaciągniętym kredytem?

Rozwód z kredytem

Dla banku niema w zasadzie znaczenia, czy osoby przystępujące do kredytu są małżeństwem, czy żyją w wolnym związku. Dlatego nawet po rozwodzie w oczach banku, równo na obu małżonkach spoczywa obowiązek spłaty kredytu. Czasami w umowie kredytowej może znajdować się zapis o zwolnieniu w takim przypadku z odpowiedzialności jednego z małżonków. Jednak niezależnie od tego byli małżonkowie mogą zawrzeć umowę przejęcia kredytu. Do tego niezbędna jest zgoda obu stron oraz banku. W takiej sytuacji byłe małżeństwo musi przeprowadzić negocjacje z bankiem, wynikiem czego jest podpisanie aneksu do umowy kredytowej zwalniające jednego z kredytobiorców z odpowiedzialności za kredyt. Należy pamiętać, że jeżeli przez orzeczenie sądu czy na podstawie zawartej polubownie umowy, kredytowana nieruchomość przechodzi na własność jednego z małżonków, nie oznacza to że tym samym przechodzi na niego cały kredyt. Dla banku wciąż kredytobiorcami są dwie osoby, podpisane na umowie kredytowej.Jedynym przypadkiem, kiedy zobowiązanie kredytowe przejdzie na jednego z małżonków, jest wydanie odrębnego orzeczenia sądu w toku postępowania rozwodowego. Jednak w razie, gdy obciążony takim zapisem małżonek, przestanie spłacać kredyt, bank i tak zażąda spłaty od byłego współmałżonka.Proces przeniesienia kredytu na jednego ze współmałżonków wymaga podobnej procedury jak przy udzielaniu nowego kredytu. Bank policzy nową zdolność kredytowa i oceni ryzyko udzielenia kredytu. Jeżeli okaże się, że małżonek nie osiąga zdolności do samotnej spłaty kredytu, z przeniesienia kredytu nic nie będzie.

Rozwód a programy dopłat

Jeżeli kredyt udzielony był w ramach programu „Rodzina na Swoim”, po rozwodzie nie stracimy dopłat do odsetek. Ustawodawca przewidział kilka sytuacji, kiedy dopłaty mogą zostać wstrzymane, jednak nie ma tam mowy o rozwodzie. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy własność nieruchomości zostanie przeniesiona na jedną osobę.Pomysłodawcy nowego programu dopłat „Mieszkanie dla młodych” przewidzieli odpowiedni zapis w warunkach udzielania dopłaty. Kredytobiorcy nie mogą zbyć ani zrzec się własności z zakupionej na kredyt nieruchomości. W razie wystąpienia takiej ewentualności kredytobiorcy muszą oddać kwotę dopłaty.