Dodatkowa dopłata za urodzenie dziecka

Opublikowano: 19 lutego 2016 przez Tomek

Pomy­sło­dawcy pro­gramu dopłat „Miesz­ka­nie dla Mło­dych” prze­wi­dzieli dodat­kową pre­mie dla osób, któ­rym w trak­cie spła­ca­nia kre­dytu miesz­ka­nio­wego z MdM, uro­dzi się trze­cie bądź kolejne dziecko.

Wyso­kość dodat­ko­wego finan­so­wa­nia obli­czana jest podob­nie jak sama dopłata w pro­gra­mie MdM i wynosi 5% z war­to­ści zaku­pio­nej nie­ru­cho­mo­ści. Nato­miast war­tość nie­ru­cho­mo­ści obli­czana jest na pod­sta­wie ilo­czynu wskaź­nika kosztu odtwo­rze­nia budowy jed­nego metra kwa­dra­to­wego lokalu użyt­ko­wego na danym tere­nie.

Dodat­kowa dopłata zali­czana jest przez bank na poczet wcze­śniej­szej spłaty kre­dytu. Co ważne bank nie może pobrać od kre­dy­to­biorcy żad­nej pro­wi­zji za wyko­na­nie takiej ope­ra­cji. Nato­miast kre­dy­to­biorca nie może prze­zna­czyć dodat­ko­wej dopłaty na inny cel niż czę­ściowa spłata zacią­gnię­tego kre­dytu.

Dodat­kowe dofi­nan­so­wa­nie może zostać przy­znane tylko raz. Tak wiec po uro­dze­niu kolej­nych dzieci, kolej­nych dopłat nie będzie. Kre­dy­to­biorca ma okres 6 mie­sięcy od naro­dzin dziecka na powia­do­mie­nie banku o tym fak­cie.

 

 

MdM nie dla wszystkich starczy pieniędzy

Opublikowano: 27 stycznia 2016 przez Tomek

Ostatnie miesiące pokazały ogromne zainteresowanie młodych ludzi kredytami hipotecznymi z dopłatą w programie MdM. Jak wiadomo pomysłodawcy programu określili maksymalną kwotę przeznaczoną na dopłaty w danym roku. W 2016 r. jest to 756 mln zł z czego prawie 51% jest już zarezerwowana.

 

Wpływ na tak wysoką popularność MdM-u maja zmiany z września ubiegłego roku. Kiedy to do programu dopłat dopuszczono mieszkania z rynku wtórnego. Wcześniej jednym z głównych wymogów house-construction-1005491_640było kupno nieruchomości od developera. Dodatkowo narzucony limit ceny mieszkania mocno zawężał listę mieszkań spełniających wymogi. Najtrudniej było w dużych miastach gdzie wysokie ceny nieruchomości przekraczały dostępne limity. Kolejnym mankamentem zakupu na rynku pierwotnym, była potrzeba posiadania przez przyszłych kredytobiorców znacznej kwoty gotówki, na doprowadzenie mieszkania ze stanu developerskiego do wykończenia.

 

Jeżeli utrzyma się tak duże zainteresowanie MdM -em, pod koniec pierwszego kwartału wykorzystane zostanie 95% przyznanego na ten rok limitu. Oznaczać to będzie decyzję BGK o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dopłatę z datą realizacji na rok 2016. Pozostałe 5% kwoty zostanie przeznaczone na sfinalizowanie umów z dnia ogłoszenia wykorzystania środków.

 

W puli zostało jeszcze około 300 mln zł, obowiązuje stara zasada, kto pierwszy ten lepszy.

Zapytaj o dopłatę w programie MdM specjalistów.

Kredyt a małżeństwo

Opublikowano: 27 sierpnia 2015 przez Tomek

 

ST

 

Coraz częściej młodzi ludzie przez powiedzeniem sobie „Tak”, decyduje się na podpisanie umowy przedmałżeńskiej. Można uważać to za objaw braku zaufania do swojego życiowego partnera, niestety coraz częściej okazuje się że podpisanie rozdzielności majątkowej to bardzo słuszna decyzja.

W dzisiejszych niepewnych czasach otrzymując kredyt, każdy liczy się z możliwością braku zdolności do jego spłaty. Największe obawy budzą nieprzewidziane sytuacje życiowe np. choroba czy utrata pracy. Podpisując rozdzielność majątkową każde z małżonków będzie odpowiadać za swoje zobowiązania, kredyty itd. W razie problemów finansowych jednego z małżonków, drugi nie będzie zobowiązany do jakichkolwiek spłat za swojego partnera. Bez takiego dokumentu nawet jeżeli pieniądze zostały pożyczone przed ślubem, za spłatę kredytu odpowiadają oboje na równym stopniu. Podobnie jest w przypadkach, gdzie jeden z małżonków zaciąga kredyt w tajemnicy przed drugim. Do otrzymania pożyczki gotówkowej wystarczy jeden podpis, więc takie sytuacje są nagminne. Często nieświadomy małżonek dowiaduje się o pożyczce, dopiero gdy kredyt zostaje oddany do windykacji. Oprócz konieczności spłaty kredytu, w BIK-u zostanie niechlubny wpis o zaległościach w ratach, co w przyszłości może uniemożliwić staranie się o nowy kredyt czy zakupy na raty.
Tak więc, niezależnie od tego jak bardzo ufamy partnerowi, warto zabezpieczyć się przed tego typu sytuacjami.

Rozdzielność majątkowa jest dobrym rozwiązaniem, również w przypadku złej historii kredytowej jednego z małżonków. Banki przy analizie zdolności kredytowej, w dużej mierze przykładają uwagę do baz BIK i BIG. Jeżeli staramy się o kredyt, zapisy w bazach zostaną sprawdzone nie tylko dla naszej osoby, ale również dotyczące współmałżonka. W przypadku, kiedy współmałżonek nie radził sobie ze spłatą poprzednich kredytów, bank może odmówić udzielenia pożyczki.couch-447484_1280

Wraz z dniem zawarcia małżeństwa, automatycznie zostaje ustanowiona wspólnota majątkowa. Jeżeli tego nie chcemy, musimy podpisać stosowną umowę majątkową. Oczywiście, wymagana jest tu zgoda obojga małżonków. Umowa nie działa wstecz, więc wszystkie kredyty zaciągnięte wcześniej, nie będą podlegać rozdzielności majątkowej. Umowę można spisać zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa. Rozdzielność majątkową musi poświadczyć notariusz.

W momencie, kiedy jedno z małżonków nie zgadza się na zawarcie takiej umowy, pozostaje ustanowienie rozdzielności drogą sądową. Jest to możliwe, jeżeli udowodnimy przed sądem że:
-współmałżonek bezmyślnie trwoni wspólne dobra,
-małżonek jest alkoholikiem,
-jeden z małżonków nie pozwala korzystać ze wspólnego majątku,
-współmałżonek uchyla się przed pomnażaniem wspólnych dóbr.

To czy taka umowa jest potrzebna, każdy musi sam osądzić. Opierając się na danych statystycznych podpisanie rozłączności majątkowej, okazuje się dobrym rozwiązaniem.
Sam rozum i kalkulacje przemawiają za podpisaniem, jednak oprócz tego musimy jeszcze wysłuchać głosu serca.

 

ST

 

MdM a dochody z działalności gospodarczej

Opublikowano: 26 lipca 2015 przez Tomek

 

ST

 

Kredyty hipoteczne są jednym z najniebezpieczniejszych produktów jakie oferują banki. Głównie z uwagi na czas spłaty i wysokość kredytu. Oczywiste jest, że aby starć się o kredyt, należy wykazać odpowiednią zdolność kredytową oraz stabilność dochodów. Czy osoby prowadzące małą działalność gospodarczą mają szansę na kredyt hipoteczny?

Dla banku najpewniejszy jest klient uzyskujący dochód z tytułu umowy o pracę. Jednak nie oznacza to braku szans na otrzymanie kredytu hipotecznego przez osoby prowadzące małą działalność gospodarczą. Z uwagi na większe ryzyko, banki bardziej restrykcyjnie podchodzą do udzielania kredytów osobom pracującym na własny rachunek. W przypadku klientów zatrudnionych na umowę o pracę, wystarczy z reguły sześciomiesięczna ciągłość pracy. Dla przedsiębiorców bank może zażądać udokumentowania nawet trzyletniego stażu działalności. Choć część banków uzależnia ten okres od przeznaczenia kredytu, najkrótszy czas prowadzenia firmy z jakiego trzeba udokumentować zysk, to 2 lata.

Powodem tak zaostrzonych wymagań jest trudność w określeniu stabilności młodej firmy. Należy pamiętać, że kredyt hipoteczny spłacany będzie przez okres kilkudziesięciu lat. W takim okresie czasu trudno określić koniunkturę rynkową. Firmy z długim stażem rynkowym postrzegane są jako bardziej stabilne podmioty, które potrafią radzić sobie z okresowym spadkiem rynkowej koniunktury.

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy, w dużej mierze zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Tak więc, prawnikom czy lekarzom dużo łatwiej otrzymać kredyt hipoteczny niż sklepikarzom czy budowlańcom. Dodatkowym atutem w walce o wyższą zdolność kredytową, będzie przedstawienie np. długoterminowych umów związanych ze sprzedażą czy wykonywaniem usług.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do skompletowania większej ilości dokumentów dla banku, niż osoby pozostające na etacie. Wymagane będą dodatkowe zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym. Z US potrzebne będą też odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód. Oczywiście zaopatrzyć trzeba będzie się o kopie zgody na prowadzenie działalności czy uzyskane licencje, zaświadczenie z Urzędu statystycznego itd.
 

ST

 

MdM- wkład własny

Opublikowano: 26 lipca 2015 przez Tomek

ST

 

Każdy kto kiedykolwiek poważnie myślał o kredycie hipotecznym, doskonale wie co to takiego wkład własny i jak potrafi skomplikować zdobycie kredytu.

Wysokość wkładu własnego

W Polsce przez długi czas banki miały wolną rękę pod względem ustalania minimalnej wartości wkładu własnego. Czasami w ofertach kredytów hipotecznych banki kusiły klientów nawet zerowym wkładem. Takie oferty już znikły, a to za sprawą rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego. W zatwierdzonej rekomendacji dla kredytów hipotecznych, ustalono wprowadzenie minimalnego wkładu własnego, jego wartość będzie rosła co roku:

– 10 % w 2015 r.

– 15% w 2016 r.

– 20% w 2017 r.

Aktualnie wszystkie banki muszą wymagać co najmniej 10% wkładu własnego z kwoty wnioskowanego kredytu. Od początku 2016 będzie to już 15%.

Decyzja KNF-u mocno utrudniła zdobycie kredytu mieszkaniowego. Wielu ewentualnych kredytobiorców nie dysponuje wymaganymi środkami, w takim wypadku pozostaje tylko żmudne oszczędzanie. Znając realne pensje Polaków i koszty utrzymania, zaoszczędzenie 20–30 tyś. zł łatwe nie będzie. Realnie oceniając możliwości odkładania pieniędzy, przeciętny Kowalski musi zaciskać pas przez 5–7 lat. Komisja zdecydowała się na taki krok by ustrzec Polski sektor bankowy przed pęknięciem banki kredytowej, jak to miało miejsce w USA. Zbyt pobłażliwe traktowanie przyszłych kredytobiorców, skutkowało problemami w spłacie zaciągniętych zobowiązań.

Alternatywa w dopłacie MdM

W 2014 r. w Polsce ruszył program dopłat dla młodych ludzi chcących sfinansować zakup mieszkania kredytem hipotecznym. Rządowa oferta pomaga zgromadzić wymagany przez banki wkład własny. Wysokość dopłaty zależy od stanu cywilnego i liczby dzieci, można liczyć nawet na 20% wartości kredytowanej nieruchomości, obliczonej na podstawie kosztu odtworzenia metra powierzchni użytkowej na danym terenie. Wskaźnik ustalany jest kwartalnie i przeważnie oscyluje wokół średniej ceny sprzedaży mieszkań na danym terenie. Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 50 metrów kwadratowych mieszkania. Dofinansowanie z programu MdM w niektórych wypadkach może w całości zastąpić wkład własny (do końca 2015 r. dla mieszkania około 50 m kw.).

Program dopłat pomaga zdobyć kredyt na wymorzone mieszkanie, jednak pomysłodawcy postawili kilka wymagań które należy spełnić. Kredytowana nieruchomość musi pochodzić z rynku pierwotnego. Wiek najmłodszego kredytobiorcy nie może przekroczyć 35 lat. Wysokość kredytu nie może być wyższa niż cena mieszkania, dlatego musimy pamiętać o własnych środkach na wykończenie nowego mieszkania.

A co na to wszystko banki?

Wkład własny jest kredytobiorcy jest ważnym aspektem dla bankowych analityków, w ocenie ryzyka kredytowego. Klienci posiadający wyższy wkład własny mogą liczyć na łaskawość bankierów, którzy chętniej obniżają marzę oraz ubezpieczenie kredytu. Okazuje się że dla banku ważną kwestią jest też sposób pozyskania wymaganych środków. Klientom którzy sami zaoszczędzili środki, bank zaproponuje lepszą ofertę, niż osobom którzy otrzymali dofinansowanie z programu MdM. Różnica może wynieść nawet 0,6 proc.

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

ST

 

 

 

Maksymalna kwota dopłaty MdM III kwartał 2015r.

Opublikowano: 1 lipca 2015 przez Tomek

 

 Lokalizacja  10 proc. 15 proc. 20 proc.
 1 Wrocław  23550,00  35325,00  47100,00
 2 gminy sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała  20963,75  31445,63  41927,50
 3 województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2)  18377,50  27566,25  36755,00
 4 Bydgoszcz  20667,50  31001,25  41335,00
 5 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka  18807,50  28211,25  37615,00
 6 Toruń  20667,50  31001,25  41335,00
 7 gminy sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka  18807,50  28211,25  37615,00
 8 województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7)  16947,50  25421,25  33895,00
 9 Lublin  21003,78  31505,66  42007,55
 10 gminy sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka  19508,98 29263,46  39017,95
 11 województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10)  18014,18  27021,26  36028,35
 12 Gorzów Wielkopolski  18420,00  27630,00  36840,00
 13 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok  17447,50  26171,25  34895,00
 14 Zielona Góra  18420,00  27630,00  36840,00
 15 gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica  17447,50  26171,25  34895,00
 16 województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15)  16475,00  24712,50  32950,00
 17 Łódź  20252,00  30787,50  41050,00
 18 gminy sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz  18618,75  27928,13  37237,50
 19 województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18)  16712,50  25068,75  33425,00
 20 Kraków  23240,00  34860,00  46480,00
21 gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki  21340,00  32010,00  42680,00
22 województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 20-21)  19440,00  29160,00  38880,00
23 Warszawa   29946,90  44920,35  59893,80
24 gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka  21067,26  31600,89  42134,52
25 województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24)  17556,05  26334,08  35112,10
26 Opole  17732,50  26598,75  35465,00
27 gminy sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa  16882,50  25323,75  33765,00
28 województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27)  16032,50  24048,75  32065,00
29 Rzeszów  18407,50  27611,25  36815,00
30 gminy sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn  17317,50  25976,25  34635,00
31 województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30)  16227,50  24341,25  32455,00
32 Białystok  20267,50  30401,25  40353,00
33 gminy sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów  18938,75  28408,13  37877,50
34 województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33)  17610,00  26415,00  35220,00
35 Gdańsk  23792,50  35688,75  47585,00
36 gminy sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo  22225,00  33337,50  44450,00
37 województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36)  20657,50  30986,25  41315,00
38 Katowice  21697,50  32546,25  43395,00
39 gminy sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy  19978,75  29968,13  39957,50
40 województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39)  18260,00  27390,00  36520,00
41 Kielce  21323,70  31985,55  42647,40
42 gminy sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny  17979,72  26969,58  35959,44
43 województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42)  14983,10  22474,65  29966,20
44 Olsztyn  24842,50  37263,75  49685,00
45 gminy sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud  18789,00  28183,50  37578,00
46 województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45)  15657,50  23486,25  31315,00
47 Poznań  26930,00  40395,00  53860,00
48 gminy sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne  22926,00  34389,00  45852,00
49 województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48)  19105,00  28657,50  38210,00
50 Szczecin  20530,00  30795,00  41060,00
51 gminy sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo  19162,50  28743,75  38325,00
52 województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51)  17795,00  26692,50  35590,00

źródło:www.bgk.pl

Maksymalna cena 1 m² mieszkania w programie MdM- III kwartał 2015 r.

Opublikowano: 1 lipca 2015 przez Tomek

 

 Lokalizacja  Limit (zł)
 1 Wrocław  5181,00
 2 gminy sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała  4612,03
 3 województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2)  4043,05
 4 Bydgoszcz  4546,85
 5 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka  4137,65
 6 Toruń  4546,85
 7 gminy sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka  4137,65
 8 województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7)  3728,45
 9 Lublin  4620,83
 10 gminy sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka  4291,97
 11 województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10)  3963,12
 12 Gorzów Wielkopolski  4052,40
 13 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok  3838,45
 14 Zielona Góra  4052,40
 15 gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica  3838,45
 16 województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15)  3624,50
 17 Łódź  4515,50
 18 gminy sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz  4096,13
 19 województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18)  3676,75
 20 Kraków  5112,80
21 gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki  4694,80
22 województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 20-21)  4276,80
23 Warszawa   6588,32
24 gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka  4634,80
25 województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24)  3862,33
26 Opole  3901,15
27 gminy sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa  3714,15
28 województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27)  3527,15
29 Rzeszów  4049,65
30 gminy sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn  3809,85
31 województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30)  3570,05
32 Białystok 4458,85
33 gminy sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów  4166,53
34 województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33)  3874,20
35 Gdańsk  5234,35
36 gminy sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo  4889,50
37 województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36)  4544,65
38 Katowice  4773,45
39 gminy sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy  4395,33
40 województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39)  4017,20
41 Kielce  4691,21
42 gminy sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny  3955,54
43 województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42)  3296,28
44 Olsztyn  5465,35
45 gminy sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud  4133,58
46 województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45)  3444,65
47 Poznań  5924,60
48 gminy sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne  5043,72
49 województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48)  4203,10
50 Szczecin  4516,60
51 gminy sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo  4215,75
52 województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51)  3914,90

źródło: www.bgk.pl

Zmien pracę i weź kredyt- ile musisz zarabiać by dostać kredyt z MdM-em

Opublikowano: 30 czerwca 2015 przez Tomek

 

ST

 

„Zmień pracę i weź kre­dyt” – jak wszy­scy wiemy łatwiej powie­dzieć, trudniej wyko­nać. W dobie kry­zysu, zaostrza­nia wyma­gań wobec kre­dytobiorców czy nowych reko­men­da­cji KNF-u, kre­dyt hipo­teczny staje się coraz bar­dziej nie­do­stępny, zwłasz­cza dla ludzi mło­dych. Spraw­dzimy ile musisz zara­biać by móc kupić miesz­ka­nie i z jakimi barie­rami przyj­dzie Ci się zmie­rzyć.

Głów­nym kry­te­rium decy­du­jącym o wyso­ko­ści zdol­no­ści kre­dy­towej są dochody. Po odję­ciu comie­sięcz­nych zobo­wią­zań oraz śred­nich kosz­tów utrzy­ma­nia w danym mie­ście, bank obli­czy ile pie­nię­dzy zosta­nie na ratę przy­szłego kre­dytu. Koszty utrzy­ma­nia doty­czą kre­dytobiorców, jak i wszyst­kich osób pozo­sta­ją­cych na ich utrzy­ma­niu. Oczy­wi­ście to nie jedyny czyn­nik decy­du­jący o wyso­ko­ści kre­dytu. Dla tęgich ban­ko­wych mózgów ważna jest też histo­ria kre­dytowa, tytuł pozy­ski­wa­nia dochodu, staż pracy, historia kredytowa itd.

Śred­nia pen­sja ludzi mło­dych od 18–35 lat oscy­luje w gra­ni­cach 2700 netto zł. Przypominam że jest to średnia, niespełna 40% osób z tej grupy wiekowej zarabia mniej. Sprowadzając statystykę do Polskich realiów, można przyjąć że dwudziestoparolatek zarobi około 1700 zł brutto. I tu kolejny problem, mianowicie w tym że

Mieszkanie dla młodych

Mdm zyskuje na popularności

po odli­cze­niu co mie­sięcz­nych wydat­ków mło­demu Pola­kowi sta­ty­stycz­nie zostaje około 600 zł. To nie dużo i z pewnością za mało by móc myśleć poważ­nie o kup­nie miesz­ka­nia w poje­dynkę. Widać tutaj dużą dysproporcje pomiędzy dochodami a kosztami utrzymania. Oczywiście nie wszyscy młodzi ludzie myślą o oszczędzaniu, kiedyś trzeba się wyszaleć i stąd mogą wynikać duże rozchody. Statystyczny Jaś który skończył szkołę i bryluje w swojej pierwszej pracy, musiałby ostro zacisnąć pasa, by moc starać się o własne M.

Lepiej mają się finanse mał­żeństw do 35 roku życia. Przyj­mu­jąc naj­bar­dziej reali­styczną wer­sję wyso­ko­ści wspól­nych zarob­ków około 4–5 tyś zł brutto, para może liczyć na kre­dyt w wyso­ko­ści 250-270 tyś. Taka kwota wystar­czy by kupić miesz­ka­nie o powierzchni 40–50m2 na obrze­żach więk­szych pol­skich miast.

Od 2014 roku zgod­nie z reko­men­da­cja KNF, banki muszą wyma­gać od swo­ich klien­tów odpo­wied­niego wkładu wła­snego. W 2015 wynosi on co naj­mniej 10%. Ta prze­szkoda wydaje się nie do poko­na­nia, bo i skąd młody czło­wiek ma zdo­być ponad 20 tyś. Odkła­da­jąc około 500 zł mie­sięcz­nie pozo­staje nie­całe 4 lata oszczę­dza­nia.

Z pomocą może przyjść pro­gram miesz­ka­nie dla mło­dych. Dofi­nan­so­wa­nie obej­muje 50 metrów kwa­dra­to­wych miesz­ka­nia lub domu. Wyso­kość dopłaty to odpo­wied­nio:

10%, dla sin­gli i bez­dziet­nych mał­żeństw,

15%, dla mał­żeństw z co naj­mniej jed­nym dziec­kiem.

Pod­stawą do obli­cze­nia dopłaty jest wskaź­nik śred­niego kosztu odtwo­rze­nia metra kwa­dra­to­wego powierzchni miesz­kal­nej na danym tere­nie. Dopłata MdM zali­czana jest na poczet wkładu wła­snego.

Młode mał­żeń­stwo kupu­jące 50 metrowe miesz­ka­nie otrzy­mu­jąc dopłatę do końca tego roku nie będzie potrze­bo­wać wkładu wła­snego lub będzie on niewielki.

Jed­nak pomimo dopłaty, młody kre­dy­to­biorca będzie potrze­bo­wał gotówki. Np. wykoń­cze­nie miesz­ka­nia czy koszty około kre­dy­towe.

Mło­dzi ludzie chcący kupić swoje pierw­sze wła­sne miesz­ka­nie nie mają w Pol­sce z górki. Jed­nak jest to moż­liwe przy dobrym oszczę­dza­niu i dużych chęci do cięż­kiej pracy.

 

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 ST

 

Średni wskaźnik kosztu odtworzenia 1 m² na 2 kwartał 2015

Opublikowano: 2 czerwca 2015 przez Tomek

Średni wskaźnik kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej jest podstawą w obliczeniu dofinansowania w programie MdM.

 

Lp. Lokalizacja Wysokość wskaźnika (zł)
1.1 woj. dolnośląskie miasto Wrocław 4 710,00
1.2 woj. dolnośląskie gminy sąsiadujące z Wrocławiem 4 192,75
1.3 woj. dolnośląskie pozostałe 3 675,50
1.4 woj. kujawsko pomorskie miasto Bydgoszcz 4 133,50
1.5 woj. kujawsko pomorskie gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 3 761,50
1.6 woj. kujawsko pomorskie miasto Toruń 4 133,50
1.7 woj. kujawsko pomorskie gminy sąsiadujące z Toruniem 3 761,50
1.8 woj. kujawsko pomorskie pozostałe 3 389,50
1.9 woj. lubelskie miasto Lublin 4 200,76
1.10 woj. lubelskie gminy sąsiadujące z Lublinem 3 901,80
1.11 woj. lubelskie pozostałe 3 602,84
1.12 woj. lubuskie miasto Gorzów Wielkopolski 3 684,00
1.13 woj. lubuskie gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. 3 489,50
1.14 woj. lubuskie miasto Zielona Góra 3 684,00
1.15 woj. lubuskie gminy sąsiadujące z Zieloną Górą 3 489,50
1.16 woj. lubuskie pozostałe 3 295,00
1.17 woj. łódzkie miasto Łódź 4 105,00
1.18 woj. łódzkie gminy sąsiadujące z Łodzią 3 723,75
1.19 woj. łódzkie pozostałe 3 342,50
1.20 woj. małopolskie miasto Kraków 4 648,00
1.21 woj. małopolskie gminy sąsiadujące z Krakowem 4 268,00
1.22 woj. małopolskie pozostałe 3 888,00
1.23 woj. mazowieckie miasto Warszawa 5 989,38
1.24 woj. mazowieckie gminy sąsiadujące z Warszawą 4 213,45
1.25 woj. mazowieckie pozostałe 3 511,21
1.26 woj. opolskie miasto Opole 3 546,50
1.27 woj. opolskie gminy sąsiadujące z Opolem 3 376,50
1.28 woj. opolskie pozostałe 3 206,50
1.29 woj. podkarpackie miasto Rzeszów 3 681,50
1.30 woj. podkarpackie gminy sąsiadujące z Rzeszowem 3 463,50
1.31 woj. podkarpackie pozostałe 3 245,50
1.32 woj. podlaskie miasto Białystok 4 053,50
1.33 woj. podlaskie gminy sąsiadujące z Białymstokiem 3 787,75
1.34 woj. podlaskie pozostałe 3 522,00
1.35 woj. pomorskie miasto Gdańsk 4 821,00
1.36 woj. pomorskie gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4 466,25
1.37 woj. pomorskie pozostałe 4 111,50
1.38 woj. śląskie miasto Katowice 4 339,50
1.39 woj. śląskie gminy sąsiadujące z Katowicami 3 995,75
1.40 woj. śląskie pozostałe 3 652,00
1.41 woj. świętokrzyskie miasto Kielce 4 264,74
1.42 woj. świętokrzyskie gminy sąsiadujące z Kielcami 3 595,94
1.43 woj. świętokrzyskie pozostałe 2 996,62
1.44 woj. warmińsko mazurskie miasto Olsztyn 4 968,50
1.45 woj. warmińsko mazurskie gminy sąsiadujące z Olsztynem 3 757,80
1.46 woj. warmińsko mazurskie pozostałe 3 131,50
1.47 woj. wielkopolskie miasto Poznań 5 386,00
1.48 woj. wielkopolskie gminy sąsiadujące z Poznaniem 4 585,20
1.49 woj. wielkopolskie pozostałe 3 821,00
1.50 woj. zachodniopomorskie miasto Szczecin 4 106,00
1.51 woj. zachodniopomorskie gminy sąsiadujące ze Szczecinem 3 832,50
1.52 woj. zachodniopomorskie pozostałe 3 559,00

 

źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.pl

 

 

Maksymalna cena 1 m2 mieszkania w MdM-e II kwartał 2015 r.

Opublikowano: 1 czerwca 2015 przez Tomek

Maksymalna cena nabycia 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w programie Mieszkanie dla młodych obowiązująca w II kwartale 2015 r.

 

Lokalizacja

Limit
(zł)

 1

Wrocław

5181,00

 2

gminy
sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie,
Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała

4612,03

 3

województwo
dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2)

4043,05

 4

Bydgoszcz

4546,85

 5

gminy
sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz,
Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski,
Zławieś Wielka

4137,65

 6

Toruń

4546,85

 7

gminy
sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka,
Zławieś Wielka

4137,65

 8

województwo
kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7)

3728,45

 9

Lublin

4620,83

 10

gminy
sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica
Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka

4291,97

 11

województwo
lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10)

3963,12

 12

Gorzów
Wielkopolski

4052,40

 13

gminy
sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa,
Lubiszyn, Santok

3838,45

 14

Zielona
Góra

4052,40

 15

gminy
sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród
Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica

3838,45

 16

województwo
lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15)

3624,50

 17

Łódź

4515,50

 18

gminy
sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce,
Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów,
Stryków, Zgierz

4096,13

 19

województwo
łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18)

3676,75

 20

Kraków

5112,80

 21

gminy
sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki,
Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice,
Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów,
Zielonki

4694,80

 22

województwo
małopolskie(z pominięciem wskazanych w pkt 20-21)

4276,80

 23

Warszawa

6588,32

 24

gminy
sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów,
Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice,
Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare
Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka

4634,80

 25

województwo
mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24)

3862,33

 26

Opole

3901,15

 27

gminy
sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki,
Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa

3714,15

 28

województwo
opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27)

3527,15

 29

Rzeszów

4049,65

 30

gminy
sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski,
Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn

3809,85

 31

województwo
podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30)

3570,05

 32

Białystok

4458,85

 33

gminy
sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże,
Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów

4166,53

 34

województwo
podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33)

3874,20

 35

Gdańsk

5303,10

 36

gminy
sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz
Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo

4912,88

 37

województwo
pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36)

4522,65

 38

Katowice

4773,45

 39

gminy
sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów,
Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy

4395,33

 40

województwo
śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39)

4017,20

 41

Kielce

4691,21

 42

gminy
sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra,
Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny

3955,54

 43

województwo
świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42)

3296,28

 44

Olsztyn

5465,35

 45

gminy
sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo,
Purda, Stawigud

4133,58

 46

województwo
warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45)

3444,65

 47

Poznań

5924,60

 48

gminy
sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo,
Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz,
Tarnowo Podgórne

5043,72

 49

województwo
wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48)

4203,10

 50

Szczecin

4516,60

 51

gminy
sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino,
Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo

4215,75

 52

województwo
zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51)

3914,90

źródło: Bank Gospodarstwa krajowego, www.bgk.com.pl