MdM nie dla wszystkich starczy pieniędzy

Opublikowano: 27 stycznia 2016 przez Tomek

Ostatnie miesiące pokazały ogromne zainteresowanie młodych ludzi kredytami hipotecznymi z dopłatą w programie MdM. Jak wiadomo pomysłodawcy programu określili maksymalną kwotę przeznaczoną na dopłaty w danym roku. W 2016 r. jest to 756 mln zł z czego prawie 51% jest już zarezerwowana.

 

Wpływ na tak wysoką popularność MdM-u maja zmiany z września ubiegłego roku. Kiedy to do programu dopłat dopuszczono mieszkania z rynku wtórnego. Wcześniej jednym z głównych wymogów house-construction-1005491_640było kupno nieruchomości od developera. Dodatkowo narzucony limit ceny mieszkania mocno zawężał listę mieszkań spełniających wymogi. Najtrudniej było w dużych miastach gdzie wysokie ceny nieruchomości przekraczały dostępne limity. Kolejnym mankamentem zakupu na rynku pierwotnym, była potrzeba posiadania przez przyszłych kredytobiorców znacznej kwoty gotówki, na doprowadzenie mieszkania ze stanu developerskiego do wykończenia.

 

Jeżeli utrzyma się tak duże zainteresowanie MdM -em, pod koniec pierwszego kwartału wykorzystane zostanie 95% przyznanego na ten rok limitu. Oznaczać to będzie decyzję BGK o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dopłatę z datą realizacji na rok 2016. Pozostałe 5% kwoty zostanie przeznaczone na sfinalizowanie umów z dnia ogłoszenia wykorzystania środków.

 

W puli zostało jeszcze około 300 mln zł, obowiązuje stara zasada, kto pierwszy ten lepszy.

Zapytaj o dopłatę w programie MdM specjalistów.

Zmien pracę i weź kredyt- ile musisz zarabiać by dostać kredyt z MdM-em

Opublikowano: 30 czerwca 2015 przez Tomek

 

ST

 

„Zmień pracę i weź kre­dyt” – jak wszy­scy wiemy łatwiej powie­dzieć, trudniej wyko­nać. W dobie kry­zysu, zaostrza­nia wyma­gań wobec kre­dytobiorców czy nowych reko­men­da­cji KNF-u, kre­dyt hipo­teczny staje się coraz bar­dziej nie­do­stępny, zwłasz­cza dla ludzi mło­dych. Spraw­dzimy ile musisz zara­biać by móc kupić miesz­ka­nie i z jakimi barie­rami przyj­dzie Ci się zmie­rzyć.

Głów­nym kry­te­rium decy­du­jącym o wyso­ko­ści zdol­no­ści kre­dy­towej są dochody. Po odję­ciu comie­sięcz­nych zobo­wią­zań oraz śred­nich kosz­tów utrzy­ma­nia w danym mie­ście, bank obli­czy ile pie­nię­dzy zosta­nie na ratę przy­szłego kre­dytu. Koszty utrzy­ma­nia doty­czą kre­dytobiorców, jak i wszyst­kich osób pozo­sta­ją­cych na ich utrzy­ma­niu. Oczy­wi­ście to nie jedyny czyn­nik decy­du­jący o wyso­ko­ści kre­dytu. Dla tęgich ban­ko­wych mózgów ważna jest też histo­ria kre­dytowa, tytuł pozy­ski­wa­nia dochodu, staż pracy, historia kredytowa itd.

Śred­nia pen­sja ludzi mło­dych od 18–35 lat oscy­luje w gra­ni­cach 2700 netto zł. Przypominam że jest to średnia, niespełna 40% osób z tej grupy wiekowej zarabia mniej. Sprowadzając statystykę do Polskich realiów, można przyjąć że dwudziestoparolatek zarobi około 1700 zł brutto. I tu kolejny problem, mianowicie w tym że

Mieszkanie dla młodych

Mdm zyskuje na popularności

po odli­cze­niu co mie­sięcz­nych wydat­ków mło­demu Pola­kowi sta­ty­stycz­nie zostaje około 600 zł. To nie dużo i z pewnością za mało by móc myśleć poważ­nie o kup­nie miesz­ka­nia w poje­dynkę. Widać tutaj dużą dysproporcje pomiędzy dochodami a kosztami utrzymania. Oczywiście nie wszyscy młodzi ludzie myślą o oszczędzaniu, kiedyś trzeba się wyszaleć i stąd mogą wynikać duże rozchody. Statystyczny Jaś który skończył szkołę i bryluje w swojej pierwszej pracy, musiałby ostro zacisnąć pasa, by moc starać się o własne M.

Lepiej mają się finanse mał­żeństw do 35 roku życia. Przyj­mu­jąc naj­bar­dziej reali­styczną wer­sję wyso­ko­ści wspól­nych zarob­ków około 4–5 tyś zł brutto, para może liczyć na kre­dyt w wyso­ko­ści 250-270 tyś. Taka kwota wystar­czy by kupić miesz­ka­nie o powierzchni 40–50m2 na obrze­żach więk­szych pol­skich miast.

Od 2014 roku zgod­nie z reko­men­da­cja KNF, banki muszą wyma­gać od swo­ich klien­tów odpo­wied­niego wkładu wła­snego. W 2015 wynosi on co naj­mniej 10%. Ta prze­szkoda wydaje się nie do poko­na­nia, bo i skąd młody czło­wiek ma zdo­być ponad 20 tyś. Odkła­da­jąc około 500 zł mie­sięcz­nie pozo­staje nie­całe 4 lata oszczę­dza­nia.

Z pomocą może przyjść pro­gram miesz­ka­nie dla mło­dych. Dofi­nan­so­wa­nie obej­muje 50 metrów kwa­dra­to­wych miesz­ka­nia lub domu. Wyso­kość dopłaty to odpo­wied­nio:

10%, dla sin­gli i bez­dziet­nych mał­żeństw,

15%, dla mał­żeństw z co naj­mniej jed­nym dziec­kiem.

Pod­stawą do obli­cze­nia dopłaty jest wskaź­nik śred­niego kosztu odtwo­rze­nia metra kwa­dra­to­wego powierzchni miesz­kal­nej na danym tere­nie. Dopłata MdM zali­czana jest na poczet wkładu wła­snego.

Młode mał­żeń­stwo kupu­jące 50 metrowe miesz­ka­nie otrzy­mu­jąc dopłatę do końca tego roku nie będzie potrze­bo­wać wkładu wła­snego lub będzie on niewielki.

Jed­nak pomimo dopłaty, młody kre­dy­to­biorca będzie potrze­bo­wał gotówki. Np. wykoń­cze­nie miesz­ka­nia czy koszty około kre­dy­towe.

Mło­dzi ludzie chcący kupić swoje pierw­sze wła­sne miesz­ka­nie nie mają w Pol­sce z górki. Jed­nak jest to moż­liwe przy dobrym oszczę­dza­niu i dużych chęci do cięż­kiej pracy.

 

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 ST

 

Średni wskaźnik kosztu odtworzenia 1 m² na 2 kwartał 2015

Opublikowano: 2 czerwca 2015 przez Tomek

Średni wskaźnik kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej jest podstawą w obliczeniu dofinansowania w programie MdM.

 

Lp. Lokalizacja Wysokość wskaźnika (zł)
1.1 woj. dolnośląskie miasto Wrocław 4 710,00
1.2 woj. dolnośląskie gminy sąsiadujące z Wrocławiem 4 192,75
1.3 woj. dolnośląskie pozostałe 3 675,50
1.4 woj. kujawsko pomorskie miasto Bydgoszcz 4 133,50
1.5 woj. kujawsko pomorskie gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 3 761,50
1.6 woj. kujawsko pomorskie miasto Toruń 4 133,50
1.7 woj. kujawsko pomorskie gminy sąsiadujące z Toruniem 3 761,50
1.8 woj. kujawsko pomorskie pozostałe 3 389,50
1.9 woj. lubelskie miasto Lublin 4 200,76
1.10 woj. lubelskie gminy sąsiadujące z Lublinem 3 901,80
1.11 woj. lubelskie pozostałe 3 602,84
1.12 woj. lubuskie miasto Gorzów Wielkopolski 3 684,00
1.13 woj. lubuskie gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. 3 489,50
1.14 woj. lubuskie miasto Zielona Góra 3 684,00
1.15 woj. lubuskie gminy sąsiadujące z Zieloną Górą 3 489,50
1.16 woj. lubuskie pozostałe 3 295,00
1.17 woj. łódzkie miasto Łódź 4 105,00
1.18 woj. łódzkie gminy sąsiadujące z Łodzią 3 723,75
1.19 woj. łódzkie pozostałe 3 342,50
1.20 woj. małopolskie miasto Kraków 4 648,00
1.21 woj. małopolskie gminy sąsiadujące z Krakowem 4 268,00
1.22 woj. małopolskie pozostałe 3 888,00
1.23 woj. mazowieckie miasto Warszawa 5 989,38
1.24 woj. mazowieckie gminy sąsiadujące z Warszawą 4 213,45
1.25 woj. mazowieckie pozostałe 3 511,21
1.26 woj. opolskie miasto Opole 3 546,50
1.27 woj. opolskie gminy sąsiadujące z Opolem 3 376,50
1.28 woj. opolskie pozostałe 3 206,50
1.29 woj. podkarpackie miasto Rzeszów 3 681,50
1.30 woj. podkarpackie gminy sąsiadujące z Rzeszowem 3 463,50
1.31 woj. podkarpackie pozostałe 3 245,50
1.32 woj. podlaskie miasto Białystok 4 053,50
1.33 woj. podlaskie gminy sąsiadujące z Białymstokiem 3 787,75
1.34 woj. podlaskie pozostałe 3 522,00
1.35 woj. pomorskie miasto Gdańsk 4 821,00
1.36 woj. pomorskie gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4 466,25
1.37 woj. pomorskie pozostałe 4 111,50
1.38 woj. śląskie miasto Katowice 4 339,50
1.39 woj. śląskie gminy sąsiadujące z Katowicami 3 995,75
1.40 woj. śląskie pozostałe 3 652,00
1.41 woj. świętokrzyskie miasto Kielce 4 264,74
1.42 woj. świętokrzyskie gminy sąsiadujące z Kielcami 3 595,94
1.43 woj. świętokrzyskie pozostałe 2 996,62
1.44 woj. warmińsko mazurskie miasto Olsztyn 4 968,50
1.45 woj. warmińsko mazurskie gminy sąsiadujące z Olsztynem 3 757,80
1.46 woj. warmińsko mazurskie pozostałe 3 131,50
1.47 woj. wielkopolskie miasto Poznań 5 386,00
1.48 woj. wielkopolskie gminy sąsiadujące z Poznaniem 4 585,20
1.49 woj. wielkopolskie pozostałe 3 821,00
1.50 woj. zachodniopomorskie miasto Szczecin 4 106,00
1.51 woj. zachodniopomorskie gminy sąsiadujące ze Szczecinem 3 832,50
1.52 woj. zachodniopomorskie pozostałe 3 559,00

 

źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.pl

 

 

MdM-powierzchnia użytkowa

Opublikowano: 13 maja 2015 przez Tomek

Jednym z ograniczeń narzuconych w programie Mieszkanie dla młodych jest limit powierzchni nieruchomości, objętej dofinansowaniem MdM. Tak więc, osoby chcące uzyskać wsparcie, muszą zmieścić się w limicie powierzchni użytkowej:
-75 m2 dla mieszkania
-100 m dla domów jednorodzinnych.
Tutaj rodzi się wiele pytań, na jakich zasadach oblicza się i jakie pomieszczenia zaliczane są do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego czy domu.

Popularność MdM wciąż rośnie

Popularność MdM wciąż rośnie

Pomysłodawcy programu opisali definicje powierzchni użytkowej w art. 2 pkt 7 ustawy MdM. Zgodnie z jej zapisami, program MdM przejmuje zapisy z ustaw o ochronie praw lokatorskich, gminnych zasobach mieszkaniowych oraz ze zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych w Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.
Zgodnie z powyższymi przepisami, powierzchnie użytkową rozumiemy jako sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń służących do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych lokatorów. Najważniejszymi przykładami takich pomieszczeń są:

pokoje
kuchnie
spiżarnie
przedpokoje
alkowy
hole, korytarze
łazienki.

Analogicznie, z powierzchni użytkowej możemy wyłączyć pomieszczenia, które bezpośrednio nie zabezpieczają potrzeb mieszkaniowo gospodarczych mieszkańców np: balkony, tarasy, antresole.

Punktem spornym często bywa klatka schodowa. Ustawodawca rozwiązał te kwestie w następujący sposób. W wypadku, gdy klatka służy tylko właścicielowi lokalu mieszkalnego np. w domach jednorodzinnych jej powierzchnia będzie zaliczona do powierzchni użytkowej. W blokach, gdzie klatkę schodową dzieli kilku lokatorów, jej powierzchnia nie zostanie przypisana do żadnego mieszkania.

Oto lista pomieszczeń wpisanych w ustawie o MdM-e, nie zaliczanych do powierzchni użytkowej:

Balkon
Taras
Loggia
Antresola
Szafa w ścianie
Schowek w ścianie
Pralnia
Suszarnia
Wózkownia
Strych
Piwnica
Komórki przeznaczone do przechowywania opału
Garaż
Kotłownia
Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie grzewcze.

Pomysłodawcy programu MdM nie określili konkretnej normy, według apartment-185777_1280której powinno przeprowadzać się pomiary nieruchomości. Z uwagi na to , że do programu dopuszczone są mieszkania nowo oddawane do użytku. Najczęściej stosuje się przepisy obowiązujące developerów.

Sprzedający ma również obowiązek, przedstawić powierzchnię wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład zbywanej nieruchomości. Najczęściej informacje te zawiera tzw. prospekt informacyjny, umowa wstępna z developerem czy już właściwa umowa developerska. Wszystkie te dokumenty posłużą pracownikom BGK do obliczenia właściwej dopłaty MdM.
 

 

Mieszkanie dla młodych – realizacja programu

Opublikowano: 21 marca 2015 przez Tomek

 

Za Nami już ponad rok funkcjonowania programu dopłat do kredytów hipotecznych “Mieszkanie dla Młodych”, ze wsparcia skorzystało już ponad 16 tyś osób. Poszerzyła się też lista banków, które oferują kredyty z MdM-em. Zainteresowanie programem podniosło wprowadzenie od stycznia wymaganego wkładu własnego na poziomie 10%.

Do końca lutego w ramach programu MdM podpisano 16 649 umów

Średnia kwota dopłaty MdM

Średnia dopłata w MdM-ie

kredytowych, z czego tylko 391 dotyczyło domu jednorodzinnego. Łączna wartość wsparcia udzielona przez BGK przekroczyła już 381 mln Kredytobiorcy, którzy skorzystali z dopłaty, wydali łącznie na swoje nowe mieszkania 3 mld Średnia kwota dofinansowania przypadająca na jednego kredytobiorcę, to 22928,53

Największą popularnością wśród uczestników MdM-u, cieszą się mieszkania o metrażu nieco powyżej 50m2. Średnia cena mieszkań, na które udzielono dopłaty, to 231,1 tyś . Natomiast uśredniona cena domu jednorodzinnego oscyluje w granicach 300 tyś zł, o średniej powierzchni nieruchomości 84m2.

Największą popularnością program “mieszkanie dla Młodych” cieszy się w województwie mazowieckim, tutaj też udzielono dopłat na najwyższą kwotę, ponad 77 milionów złotych. Stawkę zamykają województwa świętokrzyskie i opolskie.

Kwota udzielonych dopłat w MdM

Kwoty udzielonych dopłat MdM w poszczególnych województwach

 

Wszystko wskazuje na dalszy wzrost zainteresowania programem Mieszkanie dla młodych, zwłaszcza po wprowadzeniu nowelizacji. Nowe zasady będą sprzyjać rodzinom wielodzietnym, które do tej pory nie wykazywały większego zainteresowania MdM-em. Rodziny z przynajmniej trójką dzieci, będą mogły liczyć na wyższe dofinansowanie. Zostanie też dla nich zniesiony limit wieku oraz wymóg nieposiadania lokalu mieszkalnego na własność. Łatwiej również będzie uzyskać wymaganą zdolność kredytową, przez dobranie dowolnego współ kredytobiorcy. Do programu zostaną dopuszczone mieszkania budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe co poszerzy liczbę osób, mogących skorzystać z MdM-u.

Mieszkanie dla młodych krok po kroku

Opublikowano: 15 lutego 2015 przez Tomek

Jak bardzo trzeba się namęczyć, by uzyskać kredyt hipoteczny z dopłatą? W opinii większości osób planujących skorzystać z dopłat MdM, procedura przez którą musi przejść przyszły kredytobiorca, to istny bieg z przeszkodami. Tony zaświadczeń, dziwne oświadczenia, pokręcone limity, szamańskie zwyczaje bankowych analityków itd. Ten tajemniczy świat bankowego voo doo, nie jest tak bardzo skomplikowany, jak się wydaje. Oczywiście, nie można tego porównać do kupowania bananów w Tesco, ale sprawa jest jak najbardziej do ogarnięcia.

Krok 1 – Sprawdzamy, czy spełniamy warunki.

Pomysłodawcy programu dopłat określili limit wieku kredytobiorców, korzystających z dopłat jest to 35 lat. Uściślając kredytobiorca może ubiegać się o dopłatę, jeżeli w aktualnym roku kończy 35 lat lub mniej, Tak więc, jeżeli w tym roku już opijałeś swoje 35 urodziny, do końca roku możesz skorzystać z dopłaty. W przypadku, gdy do programu przystępuje małżeństwo, liczy się wiek młodszego współmałżonka. Oczywiście, musisz spełnić wymagania dotyczące zdolności kredytowej, dla określonej kwoty zakupu

Popularność MdM-u wciąż rośnie

Popularność MdM-u wciąż rośnie

mieszkania.Orientacyjną zdolność kredytową łatwo sprawdzisz w powszechnych kalkulatorach online. Możesz również udać się do banku czy doradcy kredytowego, który taką orientacyjną zdolność kredytową określi. Chcąc skorzystać z dopłaty, nie możesz posiadać, teraz ani w przeszłości żadnego mieszkania czy domu jednorodzinnego. Nie możesz również być osobą posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Krok 2 – Szukamy wymarzonego gniazdka.
Wybór nieruchomości jest najtrudniejszym zadaniem. Na przyszłe mieszkanie prawdopodobnie będziemy skazani do końca życia. Oprócz oczywistych rzeczy jakie sprawdzamy, czyli lokalizacja, metraż i cena. Dobrze jest zapytać developera, o planowane rozwiązania eksploatacyjne np. ogrzewanie, podgrzewanie wody, materiał użyty do budowy. Elementy te będą mieć wpływ na przyszłe miesięczne opłaty. Kolejne istotne zagadnienie to infrastruktura, czy planowana jest budowa ogrodzenia, placu zabaw dla dzieci, parkingu. Odległość do szkoły, przystanku itd.
W kręgu zainteresowań znaleźć powinny się też informacje o umowie wstępnej, formie własności, hipotece budowanej nieruchomości. Według warunków obowiązujących w programie MdM, mieszkanie nie może przekroczyć 75 m2 powierzchni użytkowej, dla domu jednorodzinnego limit ten wynosi 100m2. Dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, limit został powiększony o 10 m2. Dla danej lokalizacji ustawodawca ustalił również limity ceny za metr kwadratowy.

Krok 3 – Wycieczka do banku.

Po sprawdzeniu zdolności kredytowej i znalezieniu wymarzonego mieszkania, udajemy się do Banku współpracującego z BGK, w ramach programu MdM. Na obecną chwilę możemy wybierać z:
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna,
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ,
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ,

 

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna,
Alior Bank Spółka Akcyjna,
SGB-Bank Spółka Akcyjna,
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna ,
Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna ,
Bank Millennium Spółka Akcyjna,
Euro Bank Spółka Akcyjna,
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna ,
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna ,
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna ,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna .

Zamiast sprawdzać oferty w każdym banku osobno, możemy skorzystać z usług doradców finansowych, Open Finance czy Expander. Całą obsługę papierkologiczną, można załatwić w jednym miejscu. Taką pomoc możesz uzyskać tutaj. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składamy za pośrednictwem wybranego banku/doradcy finansowego. O dofinansowanie możesz się starać w kilku bankach na raz. Na pierwszym spotkaniu, dowiemy się jakie (w naszym przypadku) musimy dołączyć dokumenty do wniosku. Bank czy Doradca wyposaży nas, w odpowiednie druki oraz wzory, które są wymagane przez konkretny bank.

Krok 4 – Skompletowanie dokumentów.

Oczywiście większość zaświadczeń, będziemy musieć uzyskać sami. Ich ilość będzie zależeć w dużej mierze od formy prawnej zatrudnienia i stanu naszych osobistych finansów. Oprócz standardowych zaświadczeń, wymaganych przy zwykłym kredycie hipotecznym, należy dołączyć odpowiednie oświadczenia. Mówiące o spełnieniu wymagań programu MdM:

– deklarujemy że, nie posiadamy, ani nie posiadaliśmy innego mieszkania,

– oświadczamy że, nieruchomość której dotyczy dofinansowanie pochodzi z rynku pierwotnego i będzie służyć naszym potrzebom mieszkaniowym.

– developer wystawia oświadczenie że, budowane przez niego mieszkanie, spełnia kryteria programu.

W zależności od banku potrzebna będzie również wycieczka do Urzędu Skarbowego czy ZUS-u. Niestety, banki będą się interesowały również naszą sytuacją rodzinną, tak więc akty urodzenia, orzeczenie o rozwodzie, separacji będą wymagane.

Krok 5- Złożenie wniosku i podpisanie umowy kredytowej.

Gdy mamy już wszystkie niezbędne dokumenty wracamy złożyć wniosek. Od tej pory Bank ma 60 dni na ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji oraz wysłanie gotowego wniosku do BGK. Ten zaś dokonuje analizy przyjętych dokumentów i podejmuje decyzje o dofinansowaniu. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez BGK, zostaniemy zaproszeni na podpisanie umowy kredytowej. Na tym etapie niezbędna jest analiza przygotowanej umowy, jeżeli jakikolwiek zapis jest niezrozumiały, pracownik banku ma obowiązek udzielić stosownej informacji. Jeżeli jesteś podejrzliwy lub niepewny uczciwości banku, możesz taką umowę przedstawić prawnikowi. Najważniejszymi elementami umowy jest:

– określenie stron,

– czas spłaty,

– kwota kredytu oraz wysokość raty,

– oprocentowanie,

– prowizje i inne opłaty za obsługę kredytu.

Krok 6 – Finalizacja ustawień.

Po podpisaniu umowy kredytowej, udajemy się do notariusza. Tam w obecności developera podpisujemy akt notarialny, który musimy dostarczyć do placówki banku. Ostatnim zadaniem będzie dokonanie wpisu w księgach wieczystych odnośnie hipoteki. Po dostarczeniu potwierdzenia bank przeleje środki na konto developera. A my cieszymy się z mieszkania i że pokonaliśmy bankową maszynkę papierkologiczną.

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

MDM-Mieszkanie dla młodych-warunki

Opublikowano: 31 stycznia 2015 przez Tomek


Mieszkanie dla młodych, to rządowy program dofinansowania części wkładu własnego, dla kupujących na kredyt swoje pierwsze wymarzone mieszkanie.
Oferowane wsparcie, to całkiem pokaźna sumka. (więcej…)