Zmien pracę i weź kredyt- ile musisz zarabiać by dostać kredyt z MdM-em

Opublikowano: 30 czerwca 2015 przez Tomek

 

ST

 

„Zmień pracę i weź kre­dyt” – jak wszy­scy wiemy łatwiej powie­dzieć, trudniej wyko­nać. W dobie kry­zysu, zaostrza­nia wyma­gań wobec kre­dytobiorców czy nowych reko­men­da­cji KNF-u, kre­dyt hipo­teczny staje się coraz bar­dziej nie­do­stępny, zwłasz­cza dla ludzi mło­dych. Spraw­dzimy ile musisz zara­biać by móc kupić miesz­ka­nie i z jakimi barie­rami przyj­dzie Ci się zmie­rzyć.

Głów­nym kry­te­rium decy­du­jącym o wyso­ko­ści zdol­no­ści kre­dy­towej są dochody. Po odję­ciu comie­sięcz­nych zobo­wią­zań oraz śred­nich kosz­tów utrzy­ma­nia w danym mie­ście, bank obli­czy ile pie­nię­dzy zosta­nie na ratę przy­szłego kre­dytu. Koszty utrzy­ma­nia doty­czą kre­dytobiorców, jak i wszyst­kich osób pozo­sta­ją­cych na ich utrzy­ma­niu. Oczy­wi­ście to nie jedyny czyn­nik decy­du­jący o wyso­ko­ści kre­dytu. Dla tęgich ban­ko­wych mózgów ważna jest też histo­ria kre­dytowa, tytuł pozy­ski­wa­nia dochodu, staż pracy, historia kredytowa itd.

Śred­nia pen­sja ludzi mło­dych od 18–35 lat oscy­luje w gra­ni­cach 2700 netto zł. Przypominam że jest to średnia, niespełna 40% osób z tej grupy wiekowej zarabia mniej. Sprowadzając statystykę do Polskich realiów, można przyjąć że dwudziestoparolatek zarobi około 1700 zł brutto. I tu kolejny problem, mianowicie w tym że

Mieszkanie dla młodych

Mdm zyskuje na popularności

po odli­cze­niu co mie­sięcz­nych wydat­ków mło­demu Pola­kowi sta­ty­stycz­nie zostaje około 600 zł. To nie dużo i z pewnością za mało by móc myśleć poważ­nie o kup­nie miesz­ka­nia w poje­dynkę. Widać tutaj dużą dysproporcje pomiędzy dochodami a kosztami utrzymania. Oczywiście nie wszyscy młodzi ludzie myślą o oszczędzaniu, kiedyś trzeba się wyszaleć i stąd mogą wynikać duże rozchody. Statystyczny Jaś który skończył szkołę i bryluje w swojej pierwszej pracy, musiałby ostro zacisnąć pasa, by moc starać się o własne M.

Lepiej mają się finanse mał­żeństw do 35 roku życia. Przyj­mu­jąc naj­bar­dziej reali­styczną wer­sję wyso­ko­ści wspól­nych zarob­ków około 4–5 tyś zł brutto, para może liczyć na kre­dyt w wyso­ko­ści 250-270 tyś. Taka kwota wystar­czy by kupić miesz­ka­nie o powierzchni 40–50m2 na obrze­żach więk­szych pol­skich miast.

Od 2014 roku zgod­nie z reko­men­da­cja KNF, banki muszą wyma­gać od swo­ich klien­tów odpo­wied­niego wkładu wła­snego. W 2015 wynosi on co naj­mniej 10%. Ta prze­szkoda wydaje się nie do poko­na­nia, bo i skąd młody czło­wiek ma zdo­być ponad 20 tyś. Odkła­da­jąc około 500 zł mie­sięcz­nie pozo­staje nie­całe 4 lata oszczę­dza­nia.

Z pomocą może przyjść pro­gram miesz­ka­nie dla mło­dych. Dofi­nan­so­wa­nie obej­muje 50 metrów kwa­dra­to­wych miesz­ka­nia lub domu. Wyso­kość dopłaty to odpo­wied­nio:

10%, dla sin­gli i bez­dziet­nych mał­żeństw,

15%, dla mał­żeństw z co naj­mniej jed­nym dziec­kiem.

Pod­stawą do obli­cze­nia dopłaty jest wskaź­nik śred­niego kosztu odtwo­rze­nia metra kwa­dra­to­wego powierzchni miesz­kal­nej na danym tere­nie. Dopłata MdM zali­czana jest na poczet wkładu wła­snego.

Młode mał­żeń­stwo kupu­jące 50 metrowe miesz­ka­nie otrzy­mu­jąc dopłatę do końca tego roku nie będzie potrze­bo­wać wkładu wła­snego lub będzie on niewielki.

Jed­nak pomimo dopłaty, młody kre­dy­to­biorca będzie potrze­bo­wał gotówki. Np. wykoń­cze­nie miesz­ka­nia czy koszty około kre­dy­towe.

Mło­dzi ludzie chcący kupić swoje pierw­sze wła­sne miesz­ka­nie nie mają w Pol­sce z górki. Jed­nak jest to moż­liwe przy dobrym oszczę­dza­niu i dużych chęci do cięż­kiej pracy.

 

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 ST

 

Średni wskaźnik kosztu odtworzenia 1 m² na 2 kwartał 2015

Opublikowano: 2 czerwca 2015 przez Tomek

Średni wskaźnik kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej jest podstawą w obliczeniu dofinansowania w programie MdM.

 

Lp. Lokalizacja Wysokość wskaźnika (zł)
1.1 woj. dolnośląskie miasto Wrocław 4 710,00
1.2 woj. dolnośląskie gminy sąsiadujące z Wrocławiem 4 192,75
1.3 woj. dolnośląskie pozostałe 3 675,50
1.4 woj. kujawsko pomorskie miasto Bydgoszcz 4 133,50
1.5 woj. kujawsko pomorskie gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 3 761,50
1.6 woj. kujawsko pomorskie miasto Toruń 4 133,50
1.7 woj. kujawsko pomorskie gminy sąsiadujące z Toruniem 3 761,50
1.8 woj. kujawsko pomorskie pozostałe 3 389,50
1.9 woj. lubelskie miasto Lublin 4 200,76
1.10 woj. lubelskie gminy sąsiadujące z Lublinem 3 901,80
1.11 woj. lubelskie pozostałe 3 602,84
1.12 woj. lubuskie miasto Gorzów Wielkopolski 3 684,00
1.13 woj. lubuskie gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. 3 489,50
1.14 woj. lubuskie miasto Zielona Góra 3 684,00
1.15 woj. lubuskie gminy sąsiadujące z Zieloną Górą 3 489,50
1.16 woj. lubuskie pozostałe 3 295,00
1.17 woj. łódzkie miasto Łódź 4 105,00
1.18 woj. łódzkie gminy sąsiadujące z Łodzią 3 723,75
1.19 woj. łódzkie pozostałe 3 342,50
1.20 woj. małopolskie miasto Kraków 4 648,00
1.21 woj. małopolskie gminy sąsiadujące z Krakowem 4 268,00
1.22 woj. małopolskie pozostałe 3 888,00
1.23 woj. mazowieckie miasto Warszawa 5 989,38
1.24 woj. mazowieckie gminy sąsiadujące z Warszawą 4 213,45
1.25 woj. mazowieckie pozostałe 3 511,21
1.26 woj. opolskie miasto Opole 3 546,50
1.27 woj. opolskie gminy sąsiadujące z Opolem 3 376,50
1.28 woj. opolskie pozostałe 3 206,50
1.29 woj. podkarpackie miasto Rzeszów 3 681,50
1.30 woj. podkarpackie gminy sąsiadujące z Rzeszowem 3 463,50
1.31 woj. podkarpackie pozostałe 3 245,50
1.32 woj. podlaskie miasto Białystok 4 053,50
1.33 woj. podlaskie gminy sąsiadujące z Białymstokiem 3 787,75
1.34 woj. podlaskie pozostałe 3 522,00
1.35 woj. pomorskie miasto Gdańsk 4 821,00
1.36 woj. pomorskie gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4 466,25
1.37 woj. pomorskie pozostałe 4 111,50
1.38 woj. śląskie miasto Katowice 4 339,50
1.39 woj. śląskie gminy sąsiadujące z Katowicami 3 995,75
1.40 woj. śląskie pozostałe 3 652,00
1.41 woj. świętokrzyskie miasto Kielce 4 264,74
1.42 woj. świętokrzyskie gminy sąsiadujące z Kielcami 3 595,94
1.43 woj. świętokrzyskie pozostałe 2 996,62
1.44 woj. warmińsko mazurskie miasto Olsztyn 4 968,50
1.45 woj. warmińsko mazurskie gminy sąsiadujące z Olsztynem 3 757,80
1.46 woj. warmińsko mazurskie pozostałe 3 131,50
1.47 woj. wielkopolskie miasto Poznań 5 386,00
1.48 woj. wielkopolskie gminy sąsiadujące z Poznaniem 4 585,20
1.49 woj. wielkopolskie pozostałe 3 821,00
1.50 woj. zachodniopomorskie miasto Szczecin 4 106,00
1.51 woj. zachodniopomorskie gminy sąsiadujące ze Szczecinem 3 832,50
1.52 woj. zachodniopomorskie pozostałe 3 559,00

 

źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.pl

 

 

Maksymalna cena 1 m2 mieszkania w MdM-e II kwartał 2015 r.

Opublikowano: 1 czerwca 2015 przez Tomek

Maksymalna cena nabycia 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w programie Mieszkanie dla młodych obowiązująca w II kwartale 2015 r.

 

Lokalizacja

Limit
(zł)

 1

Wrocław

5181,00

 2

gminy
sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie,
Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała

4612,03

 3

województwo
dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2)

4043,05

 4

Bydgoszcz

4546,85

 5

gminy
sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz,
Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski,
Zławieś Wielka

4137,65

 6

Toruń

4546,85

 7

gminy
sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka,
Zławieś Wielka

4137,65

 8

województwo
kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7)

3728,45

 9

Lublin

4620,83

 10

gminy
sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica
Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka

4291,97

 11

województwo
lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10)

3963,12

 12

Gorzów
Wielkopolski

4052,40

 13

gminy
sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa,
Lubiszyn, Santok

3838,45

 14

Zielona
Góra

4052,40

 15

gminy
sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród
Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica

3838,45

 16

województwo
lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15)

3624,50

 17

Łódź

4515,50

 18

gminy
sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce,
Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów,
Stryków, Zgierz

4096,13

 19

województwo
łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18)

3676,75

 20

Kraków

5112,80

 21

gminy
sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki,
Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice,
Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów,
Zielonki

4694,80

 22

województwo
małopolskie(z pominięciem wskazanych w pkt 20-21)

4276,80

 23

Warszawa

6588,32

 24

gminy
sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów,
Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice,
Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare
Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka

4634,80

 25

województwo
mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24)

3862,33

 26

Opole

3901,15

 27

gminy
sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki,
Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa

3714,15

 28

województwo
opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27)

3527,15

 29

Rzeszów

4049,65

 30

gminy
sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski,
Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn

3809,85

 31

województwo
podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30)

3570,05

 32

Białystok

4458,85

 33

gminy
sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże,
Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów

4166,53

 34

województwo
podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33)

3874,20

 35

Gdańsk

5303,10

 36

gminy
sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz
Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo

4912,88

 37

województwo
pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36)

4522,65

 38

Katowice

4773,45

 39

gminy
sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów,
Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy

4395,33

 40

województwo
śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39)

4017,20

 41

Kielce

4691,21

 42

gminy
sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra,
Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny

3955,54

 43

województwo
świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42)

3296,28

 44

Olsztyn

5465,35

 45

gminy
sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo,
Purda, Stawigud

4133,58

 46

województwo
warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45)

3444,65

 47

Poznań

5924,60

 48

gminy
sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo,
Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz,
Tarnowo Podgórne

5043,72

 49

województwo
wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48)

4203,10

 50

Szczecin

4516,60

 51

gminy
sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino,
Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo

4215,75

 52

województwo
zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51)

3914,90

źródło: Bank Gospodarstwa krajowego, www.bgk.com.pl