Zmien pracę i weź kredyt- ile musisz zarabiać by dostać kredyt z MdM-em

Opublikowano: 30 czerwca 2015 przez Tomek

 

ST

 

„Zmień pracę i weź kre­dyt” – jak wszy­scy wiemy łatwiej powie­dzieć, trudniej wyko­nać. W dobie kry­zysu, zaostrza­nia wyma­gań wobec kre­dytobiorców czy nowych reko­men­da­cji KNF-u, kre­dyt hipo­teczny staje się coraz bar­dziej nie­do­stępny, zwłasz­cza dla ludzi mło­dych. Spraw­dzimy ile musisz zara­biać by móc kupić miesz­ka­nie i z jakimi barie­rami przyj­dzie Ci się zmie­rzyć.

Głów­nym kry­te­rium decy­du­jącym o wyso­ko­ści zdol­no­ści kre­dy­towej są dochody. Po odję­ciu comie­sięcz­nych zobo­wią­zań oraz śred­nich kosz­tów utrzy­ma­nia w danym mie­ście, bank obli­czy ile pie­nię­dzy zosta­nie na ratę przy­szłego kre­dytu. Koszty utrzy­ma­nia doty­czą kre­dytobiorców, jak i wszyst­kich osób pozo­sta­ją­cych na ich utrzy­ma­niu. Oczy­wi­ście to nie jedyny czyn­nik decy­du­jący o wyso­ko­ści kre­dytu. Dla tęgich ban­ko­wych mózgów ważna jest też histo­ria kre­dytowa, tytuł pozy­ski­wa­nia dochodu, staż pracy, historia kredytowa itd.

Śred­nia pen­sja ludzi mło­dych od 18–35 lat oscy­luje w gra­ni­cach 2700 netto zł. Przypominam że jest to średnia, niespełna 40% osób z tej grupy wiekowej zarabia mniej. Sprowadzając statystykę do Polskich realiów, można przyjąć że dwudziestoparolatek zarobi około 1700 zł brutto. I tu kolejny problem, mianowicie w tym że

Mieszkanie dla młodych

Mdm zyskuje na popularności

po odli­cze­niu co mie­sięcz­nych wydat­ków mło­demu Pola­kowi sta­ty­stycz­nie zostaje około 600 zł. To nie dużo i z pewnością za mało by móc myśleć poważ­nie o kup­nie miesz­ka­nia w poje­dynkę. Widać tutaj dużą dysproporcje pomiędzy dochodami a kosztami utrzymania. Oczywiście nie wszyscy młodzi ludzie myślą o oszczędzaniu, kiedyś trzeba się wyszaleć i stąd mogą wynikać duże rozchody. Statystyczny Jaś który skończył szkołę i bryluje w swojej pierwszej pracy, musiałby ostro zacisnąć pasa, by moc starać się o własne M.

Lepiej mają się finanse mał­żeństw do 35 roku życia. Przyj­mu­jąc naj­bar­dziej reali­styczną wer­sję wyso­ko­ści wspól­nych zarob­ków około 4–5 tyś zł brutto, para może liczyć na kre­dyt w wyso­ko­ści 250-270 tyś. Taka kwota wystar­czy by kupić miesz­ka­nie o powierzchni 40–50m2 na obrze­żach więk­szych pol­skich miast.

Od 2014 roku zgod­nie z reko­men­da­cja KNF, banki muszą wyma­gać od swo­ich klien­tów odpo­wied­niego wkładu wła­snego. W 2015 wynosi on co naj­mniej 10%. Ta prze­szkoda wydaje się nie do poko­na­nia, bo i skąd młody czło­wiek ma zdo­być ponad 20 tyś. Odkła­da­jąc około 500 zł mie­sięcz­nie pozo­staje nie­całe 4 lata oszczę­dza­nia.

Z pomocą może przyjść pro­gram miesz­ka­nie dla mło­dych. Dofi­nan­so­wa­nie obej­muje 50 metrów kwa­dra­to­wych miesz­ka­nia lub domu. Wyso­kość dopłaty to odpo­wied­nio:

10%, dla sin­gli i bez­dziet­nych mał­żeństw,

15%, dla mał­żeństw z co naj­mniej jed­nym dziec­kiem.

Pod­stawą do obli­cze­nia dopłaty jest wskaź­nik śred­niego kosztu odtwo­rze­nia metra kwa­dra­to­wego powierzchni miesz­kal­nej na danym tere­nie. Dopłata MdM zali­czana jest na poczet wkładu wła­snego.

Młode mał­żeń­stwo kupu­jące 50 metrowe miesz­ka­nie otrzy­mu­jąc dopłatę do końca tego roku nie będzie potrze­bo­wać wkładu wła­snego lub będzie on niewielki.

Jed­nak pomimo dopłaty, młody kre­dy­to­biorca będzie potrze­bo­wał gotówki. Np. wykoń­cze­nie miesz­ka­nia czy koszty około kre­dy­towe.

Mło­dzi ludzie chcący kupić swoje pierw­sze wła­sne miesz­ka­nie nie mają w Pol­sce z górki. Jed­nak jest to moż­liwe przy dobrym oszczę­dza­niu i dużych chęci do cięż­kiej pracy.

 

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 ST

 

MdM-jak zaoszczędzić na wkład własny

Opublikowano: 22 kwietnia 2015 przez Tomek

Dzięki rekomendacji S wydanej przez Komisje Nadzoru Finansowego, na dobre rozstaliśmy się z kredytami hipotecznymi bez wkładu wlasnego. W 2015 roku, aby dostać kredyt mieszkaniowy, należy zgromadzić środki w wysokości 10% wartości kredytu. Kwota ta będzie co rok podnoszona, aż osiągnie poziom 20% w 2017 r. Nie trudno się domyślić, że dla wielu odłożenie takiej sumy będzie niemożliwe. Z pomocą może przyjść program dopłat MdM i sumienne oszczędzanie.

Według KNF, zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa spłaty kredytów mieszkaniowych. Dzięki niższym kredytom, spadnie też sumaryczny koszt zobowiązań. Oczywiście to zrozumiałe, że KNF chce zabezpieczyć Polski rynek i uniknąć pęknięcia bańki kredytowej, podobnej do tej sprzed kilku lat w USA. Jednak wprowadzenie obowiązkowego wkładu własnego na poziomie 20%(2017r) wpłynie na spadek

MdM - mieszkanie dla młodych program dofinansowania wkłądu własnego

MdM – mieszkanie dla młodych program dofinansowania wkładu własnego

zainteresowania kredytami, co za tym idzie mieszkaniami, materiałami i usługami budowlanymi itd.
Jeżeli na koncie nie mamy wolnych kilkudziesięciu tysięcy złotych ani rodziców czy dziadków, którzy chętnie, by nas obdarowali, niema wyboru, musimy zacząć oszczędzać. Zakładając, że będziemy potrzebować około 30 tyś wkładu własnego. Odkładając 500 zł miesięcznie, zajmie nam, to 5 lat. Oszczędzanie najlepiej zacząć od stworzenia bilansu dochodów i rozchodów. Wydatki, które ponosimy co miesiąc, poszeregujmy od najwyższej kwoty, tak, aby określić gdzie i na co wydajemy najwięcej. Następnie musimy dokonać małej analizy, odnośnie możliwości obniżenia ich wartości. Części zobowiązań nie jesteśmy w stanie uniknąć np. czynsz, leki, jedzenie. Jednak zdecydowaną większość możemy spróbować zmniejszyć.

Warto zastanowić się nad zobowiązaniami kredytowymi. W ostatnim czasie stopy procentowe mocno szybują w dół. Oznacza, to tańsze kredyty, warto więc, wybrać się do banku i zapytać o refinansowanie zaciągniętej pożyczki, możemy zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Podobnie z rachunkami za telefon, internet czy telewizję. Najlepiej korzystać z tych usług kompleksowo, u jednego dostawcy, zazwyczaj taki pakiet jest tańszy. Zaoszczędzić można również na rachunkach za media. W dobie energooszczędnego oświetlenia, optymalnego gospodarowania wodą, itd. wydaje się to łatwe. Jednak, niektóre rozwiązania bywają drogie, a na zwrot inwestycji trzeba poczekać kilka miesięcy czy nawet lat. Przed zakupem oszacujmy, ile zyskamy i po jakim czasie zwróci się inwestycja.

Po wykonaniu bilansu i optymalizacji wydatków. Ustalamy sumę, którą możemy odkładać. Będziemy potrzebować jeszcze odpowiedniego narzędzia, gdzie możemy ulokować oszczędności. Najlepszym rozwiązaniem są konta oszczędnościowe, łączą w sobie zalety zwykłego rachunku osobistego oraz lokaty bankowej. Zaoszczędzone pieniądze, możemy w każdej chwili wypłacić, nie tracąc zgromadzonych odsetek. Nikt też nie będzie nam narzucał wysokości miesięcznych wpłat. Oprocentowanie, zazwyczaj składa się z kilku progów i zależy od wysokości wpłaconej sumy. Średnio możemy liczyć na zwrot w postaci 2-3%(w skali roku). Nie jest to może zawrotna suma, jednak lepszy rydz niż nic. Część banków zachęca klientów do wpłacania nowych środków, oferując na nie wyższe oprocentowanie przez pewien okres. Zaletą takiego konta jest też to , że do większości kont, banki nie wydają kart płatniczych, co eliminuje chwilowe słabości do uszczuplania oszczędności np. podczas zakupów.

Jeżeli pomimo zaciskania pasa, wciąż brakuje do wymaganego wkładu własnego, z pomocą przychodzi program Mieszkanie dla Młodych. Uzyskana w mdm-ie dopłata jest zaliczana na poczet wkładu własnego. Wysokość wsparcia wynosi 10-15% w zależności czy wychowujemy dzieci. Niestety, niema róży bez kolców. Najważniejszymi wymaganiami programu mieszkanie dla młodych są:
-wiek do 35 lat,
-kredytowane mieszkanie musi pochodzić z rynku pierwotnego,
-kredyt nie może opiewać na wyższą kwotę niż koszt mieszkania,
-ubiegający się o dopłatę, wcześniej nie mogą posiadać żadnej nieruchomości na własność.

Pomimo stawianych wymagań, program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, które wciąż rośnie. Biorąc pod uwagę wysokość wymaganego wkładu własnego oraz zakładając zakup mieszkania w granicach 50m2. Dzięki dopłacie MDM, do końca roku 2015 wkład z własnej kieszeni nie będzie potrzebny. W ramach programu, współpracuje coraz więcej banków. Co oznacza większą konkurencję i niższe ceny kredytów. Aby nie zgubić się w tak wielu ofertach i wybrać najlepszą, warto skorzystać z bezpłatnych usług doradcy finansowego.
 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Na koniec przypomnę, niezależnie od przeciwności losu i zasobności portfela, oszczędzać warto zawsze, nie koniecznie na wkład własny do kredytu hipotecznego. Odłożone środki w każdej chwili mogą okazać się bardzo pomocne.

Mieszkanie dla młodych – realizacja programu

Opublikowano: 21 marca 2015 przez Tomek

 

Za Nami już ponad rok funkcjonowania programu dopłat do kredytów hipotecznych “Mieszkanie dla Młodych”, ze wsparcia skorzystało już ponad 16 tyś osób. Poszerzyła się też lista banków, które oferują kredyty z MdM-em. Zainteresowanie programem podniosło wprowadzenie od stycznia wymaganego wkładu własnego na poziomie 10%.

Do końca lutego w ramach programu MdM podpisano 16 649 umów

Średnia kwota dopłaty MdM

Średnia dopłata w MdM-ie

kredytowych, z czego tylko 391 dotyczyło domu jednorodzinnego. Łączna wartość wsparcia udzielona przez BGK przekroczyła już 381 mln Kredytobiorcy, którzy skorzystali z dopłaty, wydali łącznie na swoje nowe mieszkania 3 mld Średnia kwota dofinansowania przypadająca na jednego kredytobiorcę, to 22928,53

Największą popularnością wśród uczestników MdM-u, cieszą się mieszkania o metrażu nieco powyżej 50m2. Średnia cena mieszkań, na które udzielono dopłaty, to 231,1 tyś . Natomiast uśredniona cena domu jednorodzinnego oscyluje w granicach 300 tyś zł, o średniej powierzchni nieruchomości 84m2.

Największą popularnością program “mieszkanie dla Młodych” cieszy się w województwie mazowieckim, tutaj też udzielono dopłat na najwyższą kwotę, ponad 77 milionów złotych. Stawkę zamykają województwa świętokrzyskie i opolskie.

Kwota udzielonych dopłat w MdM

Kwoty udzielonych dopłat MdM w poszczególnych województwach

 

Wszystko wskazuje na dalszy wzrost zainteresowania programem Mieszkanie dla młodych, zwłaszcza po wprowadzeniu nowelizacji. Nowe zasady będą sprzyjać rodzinom wielodzietnym, które do tej pory nie wykazywały większego zainteresowania MdM-em. Rodziny z przynajmniej trójką dzieci, będą mogły liczyć na wyższe dofinansowanie. Zostanie też dla nich zniesiony limit wieku oraz wymóg nieposiadania lokalu mieszkalnego na własność. Łatwiej również będzie uzyskać wymaganą zdolność kredytową, przez dobranie dowolnego współ kredytobiorcy. Do programu zostaną dopuszczone mieszkania budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe co poszerzy liczbę osób, mogących skorzystać z MdM-u.

Mieszkanie dla młodych- warunki, jakie powinno spełniać mieszkanie

Opublikowano: 15 marca 2015 przez Tomek

Wybór odpowiedniego mieszkania jest niebywale trudnym zadaniem. Lokalizacja, cena czy powierzchnia lokalu, to tylko część elementów, na które należy zwrócić uwagę. Dla osób, które chcą skorzystać z dopłaty w programie Mieszkanie dla młodych, dochodzi jeszcze kilka limitów i ograniczeń, które musimy mieć na uwadze.

Mieszkania w MdM tylko z rynku pierwotnego od dewelopera.

Podstawowym wymogiem, jakie musi spełnić nasze przyszłe mieszkanie czy dom,jest fakt pierwszego zasiedlenia. Generalnie rzecz biorąc, mamy do dyspozycji tylko nowe mieszkania z rynku pierwotnego. Nowe mieszkanie może być wybudowane od podstaw lub powstać w wyniku przebudowy, dotąd niezamieszkałej nieruchomości. Dodatkowo, jeżeli staramy się o dopłatę MdM, mieszkanie musimy kupić od osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie budowania czy przebudowywania nieruchomości. Mówiąc prościej- od dewelopera.

Jeżeli zdecydujemy się na wybudowanie domu samemu, czyli systemem gospodarczym, możemy liczyć na częściowy zwrot podatku z zakupionych materiałów. W takim przypadku, dopłata MdM nie przysługuje. Natomiast, do programu dopuszczone są mieszkania, wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Mieszkanie dla młodych limit powierzchni.

Zgodnie z zapisami ustawy, nieruchomość powinna mieścić się w limicie powierzchni:

-75 m2 dla mieszkania,

-100 m2 dla domu jednorodzinnego.

W przypadku rodzin wielodzietnych z co najmniej dwójką dzieci, limit ten zwiększony jest odpowiednio o 10 m2.

Przy czym określone zostały definicje, kiedy nieruchomość zaliczyć jako mieszkanie, a kiedy jako dom. Wspólnym warunkiem jest zasada, że pierwszorzędną funkcją lokalu mieszkalnego, będzie zaspokojenie potrzeb mieszkalnych właścicieli.

Za mieszkanie uznaje się zespół izb/pokoi wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (kuchnia, łazienka, korytarz). Powierzchnie lokalu wyznaczają trwałe elementy konstrukcyjne (ściany). W budynku muszą być wydzielone, co najmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Dom jednorodzinny na potrzeby MdM-u jest wolnostojącym budynkiem stanowiącym konstrukcyjną całość. W MdM-ie dopuszcza się także, domy szeregowe oraz w zabudowie bliźniaczej. Do programu nie kwalifikują się natomiast, domy w których wydzielono więcej niż jeden lokal mieszkalny czy dodatkowy lokal użytkowy.

Powierzchnia użytkowa w MdM.

Dopłata obliczana jest min. na podstawie powierzchni użytkowej mieszkania. Jednak nie więcej niż 50m2 lokalu. W przypadku rodzin z przynajmniej trójką dzieci ograniczenie, to wynosi 65m2. Oznacza to, że w przypadku mieszkania 75 m2, dopłata będzie obliczona, tak jak dla mieszkania o metrażu 50m2. Powierzchnie użytkową należy rozumieć, jako sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu/domu, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych i gospodarczych lokatorów. W skład nieruchomości często wchodzą pomieszczenia przynależne, które nie służą bezpośredniego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych użytkowników lokalu. W ich skład wchodzą min. piwnice, schowki, strychy, kotłownie itd. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych, nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu, dla której obliczana jest dopłata MdM.

Limity cen mieszkań.

MdM limity cen mieszkań

limit cen mieszkań w programie Mieszkanie dla młodych

Limity cen mieszkań wyznaczane są kwartalnie, przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawą do obliczenia limitu, jest koszt odtworzeniowy budowy jednego metra kwadratowego powierzchni

mieszkalnej, podawany przez odpowiedni dla danej lokalizacji organ samorządowy. Ostateczny limit ceny jednego metra kwadratowego mieszkania, jest średnią arytmetyczną ostatnich dwóch wskaźników odtworzeniowych, pomnożonych przez 1,1. A więc, o 10 % wyższy od średniego kosztu wybudowania metra kwadratowego lokalu mieszkalnego. W przypadku dużych miast, gdzie popyt winduje ceny mieszkań, czasami trudno znaleźć lokal mieszczący się w tym limicie. Najwięcej mieszkań spełniających warunki znajdziemy w gminach przylegających do dużych miast.

 

 
 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców