MdM a wcześniejsza spłata hipoteki

Opublikowano: 3 sierpnia 2016 przez Tomek

MdM to program funkcjonuje już od 2014 roku. Obecnie, w związku z nowelizacją ustawy wprowadzoną w roku 2015 roku, nastąpiło zwiększenie zainteresowania programem MdM. Czy można wcześniej spłacić kredyt hipoteczny z dopłatą MdM?

Do momentu wejścia w życie nowelizacji MdM z programu mogły korzystać tylko osoby w wieku do 35 lat, pozostające w związku małżeńskim, single oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Dodatkowym warunkiem MdM było to, że kupowane w ramach programu mieszkanie musiało być pierwszym własnym lokalem beneficjenta. Od września 2015 roku obowiązują trochę zmodyfikowane zasady MdM. Przede wszystkim zniesiono ograniczenie wiekowe oraz konieczność nabycia pierwszej nieruchomości dla osób lub rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Dodatkową ważną zmianą w MdM-ie jest wprowadzenie do programu możliwości nabycia lokali z rynku wtórnego.

Kiedy trzeba będzie oddać pieniądze?

Nowelizacja ustawy o MdM zaostrzyła możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Obecnie beneficjentowi grozi konieczność zwrotu dofinansowania w przypadku dokonania wcześniejszej (całkowitej lub częściowej) spłaty kredytu wziętego z MdM-u. Sankcje takie będą uruchomione w następujących przypadkach:

 • gdy w ciągu 5 lat od dnia nabycia nieruchomości kredytobiorca dokona spłaty kredytu w kwocie przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania,
 • gdy przed nabyciem nieruchomości, kredytobiorca dokona spłaty kredytu w wysokości powodującej, że stosunek kwoty kredytu pozostałej do spłaty do ceny nabycia nieruchomości spadłby poniżej 50%.

Nie można wynajmować mieszkania

Beneficjent może także stracić część dopłaty MdM w przypadku, gdy w ciągu pierwszych 5 lat od uzyskanie dopłaty sprzeda lokal, wynajmie go lub użyczy innej osobie. Takie same konsekwencje grożą w sytuacji, gdy kredytobiorca zmieni sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych lub zostanie właścicielem bądź współwłaścicielem innego mieszkania. Sankcje finansowe nie grożą tylko w przypadku otrzymania mieszkania w spadku.

Ile trzeba będzie oddać?

W przypadku złamania przepisów MdM w okresie 5 lat od nabycia mieszkania beneficjent musi zwrócić część dopłaty. Wysokość zwrotu oblicza się mnożąc liczbę miesięcy, która pozostała do końca pięcioletniego okresu przez kwotę przypadającą na jeden miesiąc. Warto wiedzieć, że rzeczywisty okres, podczas którego możemy dobrowolnie rozporządzać mieszkaniem kupionym z MdM, jest najczęściej dłuższy niż 5 lat. Jest to związane z tym, że okres ten liczy się dopiero od początku kolejnego roku kalendarzowego następującego po zakupie lokalu.

Budowa domu jednorodzinnego

Opublikowano: 3 sierpnia 2016 przez Tomek
Budowa domu jednorodzinnego

Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na nowych zasadach

Zasady, na jakich pomocą w ramach ustawy objęte są osoby budujące dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny (w ramach rozbudowy):

 • warunki dotyczące beneficjentów wsparcia (wiek, pierwsze mieszkanie), nakładów na mieszkanie objętych pomocą finansową (okres ponoszenia wydatków na zakup materiałów budowlanych objęty wsparciem, data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz zakresu przedsięwzięć objętych pomocą (budowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego) są analogiczne jak w przypadku programu dofinansowania wkładu własnego kredytów;
 • zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych dotyczy równowartości określonej na podstawie różnicy stawki podatku VAT i stawki obowiązującej w przeszłości jako obniżona podatku VAT na materiały budowlane) jest takim rozwiązaniem jak system tzw. “zwrotu VAT na materiały budowlane”, wprowadzony do obrotu prawnego w okresie akcesji Polski do UE;
 • z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylono ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, z jednoczesnym określeniem zasad rozliczania wydatków już poniesionych przez osoby fizyczne w okresie obowiązywania tej ustawy;
 • nowy system jest adaptacją w ramach programu “Mieszkanie dla młodych” mechanizmów dotychczasowej ustawy dotyczącej tzw. “zwrotu VAT na materiały budowlane”, dostosowanych jednak pod względem zakresu przedmiotowego i podmiotowego do zasad, na jakich jest udzielane wsparcie przy zaciągnięciu kredytu w ramach programu MdM.

1. Beneficjenci – osoby fizyczne, które zaspokajając potrzeby mieszkaniowe w formie prawa własności mieszkania, po 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych prowadząc budowę systemem gospodarczym, a do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę nie ukończyły 36 lat (w przypadku małżonków warunek ten dotyczy młodszego małżonka). Osoby takie mogą liczyć na wsparcie państwa, jeżeli do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umożliwiającego zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (jedno z założeń programu to wsparcie udzielane jedynie na zakup pierwszego samodzielnego mieszkania). Na potrzeby realizacji prawa do zwrotu wydatków na warunkach określonych w rozdziale 4 ustawy przez małżonków rozumie się osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

2. Forma wsparcia – zwrot z budżetu państwa, części wydatków poniesionych na:

 1. budowę domu jednorodzinnego albo
 2. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

3. Parametry określające lokal mieszkalny i dom jednorodzinny

 • maksymalny standard – określony wielkością powierzchni, analogicznie do programu MdM;
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m², a domu jednorodzinnego 100 m²;
 • w przypadku, gdy w dniu wydania pozwolenia na budowę osoba fizyczna wychowuje przynajmniej troje dzieci, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m², a domu jednorodzinnego 110 m²,
  – pozwolenie na budowę musi być wydane po dniu 1 stycznia 2014 r.

4. Ograniczenia ustawowe – zwrot dotyczy części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT; udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, do 30 września 2018 r., tj. do dnia, do którego można będzie składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach programu “Mieszkanie dla młodych”. Odliczenie dokonuje się za materiały budowlane ujęte w obwieszczeniu z wykazem materiałów budowlanych uprawniających do zwrotu.

5. Zwrot wydatków

 • dokonywany na wniosek złożony w urzędzie skarbowym raz, nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • na podstawie decyzji właściwego urzędu skarbowego;
 • w kwocie równej 68,18 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, dla stawki 22 proc., nie większej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m² powierzchni użytkowej i ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu części wydatków (w zakresie limitu odliczeń nie zmienione dotychczasowe rozwiązania z ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotyczące przedsięwzięć realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę); w przypadku, gdy stawka podatku VAT wynosi 23 proc. kwota zwrotu wydatków jest równa 65,22 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur;
 • finansowany ze środków budżetu państwa – tę część wydatków nie ograniczają limity ustawowe dotyczące maksymalnej wysokości wsparcia wypłacanego ze środków Funduszu Dopłat.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR 2013 poz. 6)

Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na dotychczasowych zasadach – zachowanie prawa ubiegania się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach

 • utrata mocy, z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
 • osoby, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ww. ustawie mają prawo ubiegać o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach;
 • wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
  1) od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;
  2) od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;
  3) od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;
  4) od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
  5) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.;
 • w przypadku gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do 31 grudnia 2018 r.

Dodatkowa dopłata za urodzenie dziecka

Opublikowano: 19 lutego 2016 przez Tomek

Pomy­sło­dawcy pro­gramu dopłat „Miesz­ka­nie dla Mło­dych” prze­wi­dzieli dodat­kową pre­mie dla osób, któ­rym w trak­cie spła­ca­nia kre­dytu miesz­ka­nio­wego z MdM, uro­dzi się trze­cie bądź kolejne dziecko.

Wyso­kość dodat­ko­wego finan­so­wa­nia obli­czana jest podob­nie jak sama dopłata w pro­gra­mie MdM i wynosi 5% z war­to­ści zaku­pio­nej nie­ru­cho­mo­ści. Nato­miast war­tość nie­ru­cho­mo­ści obli­czana jest na pod­sta­wie ilo­czynu wskaź­nika kosztu odtwo­rze­nia budowy jed­nego metra kwa­dra­to­wego lokalu użyt­ko­wego na danym tere­nie.

Dodat­kowa dopłata zali­czana jest przez bank na poczet wcze­śniej­szej spłaty kre­dytu. Co ważne bank nie może pobrać od kre­dy­to­biorcy żad­nej pro­wi­zji za wyko­na­nie takiej ope­ra­cji. Nato­miast kre­dy­to­biorca nie może prze­zna­czyć dodat­ko­wej dopłaty na inny cel niż czę­ściowa spłata zacią­gnię­tego kre­dytu.

Dodat­kowe dofi­nan­so­wa­nie może zostać przy­znane tylko raz. Tak wiec po uro­dze­niu kolej­nych dzieci, kolej­nych dopłat nie będzie. Kre­dy­to­biorca ma okres 6 mie­sięcy od naro­dzin dziecka na powia­do­mie­nie banku o tym fak­cie.

 

 

MdM w 2016 roku

Opublikowano: 27 stycznia 2016 przez Tomek

Program dopłat do wkładu własnego dla młodych osób zaciągających kredyt pod kupno pierwszego mieszkania działa od 2014 r. Początkowo został dość sceptycznie przyjęty z uwagi na dość spore ograniczenia. Jenak po kilku nowelizacjach produkt końcowy prezentuje się całkiem przyzwoicie.

Jak w tym roku będzie wyglądał program MdM?

Średni koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej

Średni koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej

Podstawowe założenia zostają bez zmian kwota dopłaty do wkładu własnego uzależniona jest od wielkości rodziny. Kwota dofinansowania to 10% z iloczynu średniego wskaźnika odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej na danym terenie i powierzchni mieszkania, jednak nie więcej niż 50 metrów kwadratowych. Jeżeli kredytobiorca wychowuje własne bądź przysposobione dzieci kwota dofinansowania wzrasta:

150% podstawowej dopłaty obliczonej powyższym sposobem dla wychowujących jedno dziecko,

200% w przypadku wychowywania dwójki dzieci,

300% w przypadku wychowywania trójki i więcej dzieci.

Program z założenia dotyczy osób młodych, a wiec kredytobiorca nie może przekroczyć 35 lat życia. Nabywane mieszkanie musi być pierwszą w życiu nieruchomością posiadaną przez ubiegającego się o dofinansowanie. Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku wychowywania co najmniej trojki dzieci.

Istotne zmiany wprowadzone pod koniec ubiegłego roku uatrakcyjniły program. Koniec z obostrzeniem kupna mieszkania czy domu od developera. Teraz można skorzystać z ofert rynku wtórnego. Oznacza to że w ramach dopłaty będzie można kupić tańsze mieszkanie często już wykończone.

Cena nabywanej nieruchomości nie może być większa niż iloczyn wspomnianego już wskaźnika odtworzenia powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni użytkowej mieszkania oraz współczynnika:

w wys. 1,1 – dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym, lub 0,9 – w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.

Powierzchnia mieszkania nie może przekraczać:

75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.

Należy pamiętaj również że od 2016 r. zgodnie z rekomendacją KNF-u wchodzi w życie kolejny próg 15% minimalnego wkładu własnego wymaganego przez banki.

Zapytaj o dopłatę w programie MdM specjalistów.

 

 

 

 

MdM nie dla wszystkich starczy pieniędzy

Opublikowano: 27 stycznia 2016 przez Tomek

Ostatnie miesiące pokazały ogromne zainteresowanie młodych ludzi kredytami hipotecznymi z dopłatą w programie MdM. Jak wiadomo pomysłodawcy programu określili maksymalną kwotę przeznaczoną na dopłaty w danym roku. W 2016 r. jest to 756 mln zł z czego prawie 51% jest już zarezerwowana.

 

Wpływ na tak wysoką popularność MdM-u maja zmiany z września ubiegłego roku. Kiedy to do programu dopłat dopuszczono mieszkania z rynku wtórnego. Wcześniej jednym z głównych wymogów house-construction-1005491_640było kupno nieruchomości od developera. Dodatkowo narzucony limit ceny mieszkania mocno zawężał listę mieszkań spełniających wymogi. Najtrudniej było w dużych miastach gdzie wysokie ceny nieruchomości przekraczały dostępne limity. Kolejnym mankamentem zakupu na rynku pierwotnym, była potrzeba posiadania przez przyszłych kredytobiorców znacznej kwoty gotówki, na doprowadzenie mieszkania ze stanu developerskiego do wykończenia.

 

Jeżeli utrzyma się tak duże zainteresowanie MdM -em, pod koniec pierwszego kwartału wykorzystane zostanie 95% przyznanego na ten rok limitu. Oznaczać to będzie decyzję BGK o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dopłatę z datą realizacji na rok 2016. Pozostałe 5% kwoty zostanie przeznaczone na sfinalizowanie umów z dnia ogłoszenia wykorzystania środków.

 

W puli zostało jeszcze około 300 mln zł, obowiązuje stara zasada, kto pierwszy ten lepszy.

Zapytaj o dopłatę w programie MdM specjalistów.

2 miliony Polaków spłaca cudze długi

Opublikowano: 22 stycznia 2016 przez Tomek

Jak wynika z raportu za ostatni rok, 2,3 miliony ludzi w Polsce spłaca długi za kogoś. Nie jest to sprawka internetowych oszustów, tylko smutna prawda o ludziach, którzy poręczyli pożyczkę.

Poręczenie kredytu jest wygodnym i skutecznym zabezpieczeniem na wypadek braku możliwości spłaty długu przez kredytobiorcę. W myśl prawa poręczyciele w równym stopniu odpowiadają za dług, co osoba zaciągająca kredyt. Tym samym wyrażają pełną zgodę na egzekucje należności banku, również z własnego majątku. Jeśli kredyt był poręczony przez kilka osób, bank ma prawo wybrać osobę, z której najłatwiej będzie odzyskać dług.

Jeżeli chcemy podpisać poręczenie kredytu, uważnie sprawdźmy zapisy umowy kredytowej. Najlepiej by poręczenie odnosiło się tylko do podstawowej kwoty kredytu, bez uwzględnienia odsetek czy prowizji banku. W razie braku spłaty, będziemy mieć mniejszą kwotę do uregulowania. Sprawdźmy zapis o pierwszeństwie egzekucji z majątku osoby zaciągającej kredyt. Banki często zamiast przeprowadzać drogą i długą procedurę zajęcia majątku kredytobiorcy, wolą szybko i sprawnie przerzucić spłatę kredytu na żyranta np. poprzez zajęcie pensji. Taki zapis da nam gwarancję, że bank upomni nas o spłatę, dopiero, gdy egzekucja z właściwego dłużnika nie będzie skuteczna. Należy zapewnić sobie prawo do bezzwłocznego informowania nas przez bank, o każdym opóźnieniu w spłacie poręczonego kredytu. Będziemy mogli wcześniej interweniować, unikając kosztów karnych odsetek naliczanych za opóźnienia. Warto również pamiętać, że często dla uzyskania zdolności wystarczy poręczyć tylko część kredytu.

Podpisując poręczenie, należy pamiętać, jak taka umowa wpłynie na naszą zdolność kredytową. Żyranci wraz z kredytobiorcą solidarnie wpisywani są do rejestru BIK. Zdolność kredytowa obniża się właściwie do podobnego poziomu, jak gdyby żyrant sam skorzystał z pożyczki. Ponadto w razie problemów ze spłata kredytu, żyrant zostaje wpisany na listę dłużników. Co za tym idzie historia kredytowa zostanie zrujnowana, praktycznie uniemożliwiając zaciągnięcie w przyszłości innej pożyczki. Istnieje również możliwość, że kredytobiorca specjalnie będzie nie spłacał zobowiązania, wiedząc o poręczycielach. Wówczas możemy się starać o oddanie przez taką osobę środków, jakie przeznaczyliśmy na spłatę poręczonej pożyczki. Jednak takie roszczenie można złożyć dopiero po całkowitym uregulowaniu wszystkich należności wobec banku.

Konto osobiste za które dostaniesz 1000 zł

Opublikowano: 18 grudnia 2015 przez Tomek

Polski rynek usług bankowych wciąż rozwija się bardzo dynamicznie. Banki wciąż przygotowują nowe atrakcyjne oferty dla swoich klientów. Konto w banku już dawno przestało być luksusową fanaberią elity społeczeństwa. Dziś trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez niego.

 

Bankowcy widząc ogromny rynek, nieustępliwie walczą o dominacje. Wiąże się to z ustawicznym spadkiem opłat za prowadzenie rachunku i operacje płatnicze. Pomyśleć, że kiedyś konto w banku

77% dorosłych Polaków posiada konto osobiste w banku.

77% dorosłych Polaków posiada konto osobiste w banku.

kosztowało nawet 20 zł miesięcznie.

Wszechobecny internet otworzył, nowe pole do popisu dla Banków i kolejne udogodnienia dla posiadaczy rachunków. Bankowość mobilna stała się standardem, wykonywanie przelewów za pomocą telefonu czy płacenie w sklepie małym kolorowym breloczkiem, nikogo już nie zdziwi.

Po darmowych kontach za 0 zł i cashback-u, banki kuszą i płacą za założenie rachunku. Nową ofertą tego typu jest propozycja Credit Agricole.

Nawet 1000 zł w Twojej kieszeni

Jest to połączenie darmowego konta z money backiem, kontem oszczędnościowym oraz dodatkowym bonusem w postaci premii do 1000 zł. Można to nazwać swego rodzaju pakietem zawierającym chyba wszystko, co do tej pory udało się bankierom wymyślić:)

Darmowe usługi w ramach rachunku:

 • prowadzenie konta, jeśli wpływy miesięczne wyniosą min. 1500 zł
 • karta płatnicza (pod warunkiem wykonania miesięcznie operacji bezgotówkowych na kwotę 500 zł)
 • wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce
 • przelewy internetowe.

Tytułowe 1000 zł można zyskać za:

 • 100 zł za samo założenie konta i wpływie na minimum 1500zł
 • 100 zł za przeniesie rachunku z innego banku i zasilenie rachunku na min 1500zł (wszystkie formalności związane z przeniesieniem rachunku, czyli poinformowanie odpowiednich instytucji, ZUS, US czy pracodawcy, bank wykona za nas)
 • 300 zł zwrotu za płacenie comiesięcznych rachunków (gaz, prąd, internet itp.) za pośrednictwem założonego rachunku
 • 500 zł na konto oszczędnościowe przy usłudze CAsaver (bardzo pomysłowa opcja dotycząca oszczędzania polegająca na automatycznym zaokrąglaniu w górę transakcji płatniczych wykonywanych w sklepach. Zaokrąglona końcówka przelewana jest na konto oszczędnościowe) Do zaoszczędzonych w ten sposób środków Bank dodaje 50%, w ten sposób możemy zyskać maks. 500 zł.

Samo założenie konta uproszczono do minimum, bez wychodzenia z domu w kilkanaście minut możemy załatwić wszelkie formalności, pod warunkiem, że posiadamy już konto w innym banku, w razie jego braku musimy poczekać na kuriera.

Propozycja Credit Agricole jest ciekawym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej i operacji bezgotówkowej. Na uwagę zasługuje opcja CAsaver, dzięki której można zaoszczędzić kilkaset złotych bez odczucia tego w comiesięcznym budżecie.

 

Zainteresowany? Zapytaj o szczegóły oferty

Konsumencka upadłość

Opublikowano: 23 listopada 2015 przez Tomek

Jedynym rozwiązanie w takiej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej,jednak należy spełnić określone warunki.

Upadłość konsumencka ustanowiona została w 2009r specjalną ustawą. Upadłość może ogłosić osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Najczęściej powiązana jest ze zjawiskiem pętli kredytowej, kiedy w wyniku zbyt dużego obciążenia kredytowego, osoba nie jest w stanie regularnie spłacać rat swoich kredytów.

Postanowienie ogłoszenia upadłości może skutkować umorzeniem zobowiązań. Jednak kredytobiorca musi posiadać majątek, który po spieniężeniu wystarczy na opłacenie pracy sądu oraz syndyka sądowego. Podstawowym warunkiem umorzenia zobowiązań, jest niezawiniony przez dłużnika brak zdolności do spłaty. W przypadku, gdy sąd dopatrzy się winy dłużnika, przez co doprowadził do sytuacji swojej niewypłacalności, umorzenie zaległości będzie niemożliwe.

Tak więc, upadłość osoby fizycznej zarezerwowane jest dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi. Aby rozpocząć procedurę upadłości, należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego, właściwym ze względu na miejsce zamieszania dłużnika. Wniosek taki oprócz właściwego uzasadnienia, powinien zawierać wycenę posiadanego majątku, nieruchomości, samochody, biżuteria czy sprzęt RTV. Wniosek musi również zawierać:
-oświadczenie o prawdziwości sporządzonej wyceny,
-spis wierzycieli wraz z wysokością zadłużenia,
-rejestr spłat z ostatnich 6 miesięcy.
Po złożeniu wniosku, sąd ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do niego.

Jeżeli sąd wyda pozytywną opinię, syndyk sądowy ustanawia plan likwidacyjny. Uwzględnia od plan spłaty pozostałej części długu oraz część umorzonego długu. Określa również należności wobec sąd, brak opłacenia ich może skutkować przerwaniem procesu likwidacyjnego.

Upadłość konsumencka nie jest procesem długotrwałym, ani prostym ani przyjemnym. Jednak czasami może być jedynym wyjściem. Największą przeszkodą jest posiadanie przez dłużnika niezbędnego majątku. Skutkuje to tym, że z upadłości może skorzystać niewielu Polaków.

Kredyt a pożyczka gotówkowa

Opublikowano: 23 listopada 2015 przez Tomek

Otaczają nas wszędzie, na bilbordach, w telewizji, w radiu, w gazetach. Reklamy szybkich kredytów i pożyczek, po które coraz częściej sięgamy. Jednak niewielu wie czym różni się kredyt od pożyczki. Ta różnica jest powodem problemów finansowych wielu Polaków.

Kto udziela kredytu, a kto pożyczki.
Podstawową różnicą pomiędzy pożyczką a kredytem jest podmiot udzielający zobowiązania. Kredyt może udzielić jedynie podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej. Takie pozwolenia wydaje Komisja Nadzoru Finansowego, która pełni funkcje nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce. Działanie banków reguluje odrębna ustawa z kodeksem prawnym. Pożyczkę może udzielić każda osoba fizyczna czy firma. Właściwie wystarczy spełnić tylko jeden warunek, pożyczane pieniądze muszą być własnością podmiotu pożyczającego. Zasady udzielania i spłaty pożyczek reguluje kodeks cywilny.

Kolejną ważną różnicą są warunki umowy.
Umowa kredytowa jest zawsze zawierana na piśmie. Określa pełen koszt jaki poniesie klient, sposób i termin spłat rat zobowiązania. Często narzucony jest też cel, na jaki zostaną przeznaczone środki z kredytu. Warto wspomnieć, że w myśl prawa bankowego pożyczone środki pochodzące z kredytu, są własnością banku przez cały czas trwania spłaty. Tak więc, jeżeli np. wykorzystamy kredyt samochodowy do zakupu sprzętu RTV, bank może wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać zwrotu środków. W przypadku pożyczki strony nie muszą spisywać pisemnej umowy. Niema też wymogu co do określenia konkretnej daty spłaty zobowiązania. Także cel pożyczki nie musi być określony. Dodatkowo koszty pożyczki nie muszą być wyrażone w formie oprocentowania.

Informowanie.
Na bankach ciąży obowiązek informowania o wszystkich kosztach, jakie poniesie klient zaciągając kredyt. Pełne koszty wyrażane są w RRSO. W Przypadku pożyczki, instytucje pozabankowe już takiego obowiązku nie mają.Parabanki często świadomie nie informują o kruczkach prawnych w swoich umowach. Także milczą o kosztach dodatkowych i karnych opłatach.

Kontrola
W Polsce mamy bardzo dobrze rozbudowany system kontroli banków, co za tym idzie także kredytów. Niestety pożyczek w naszym kraju, tak naprawdę nikt nie kontroluje.
Ustawa anty lichwiarska została stworzona, by ograniczyć ilość drogich pożyczek. Z założenia ustawa ogranicza maksymalne oprocentowanie kredytu do czterokrotności stopy lombardowej. Banki jeszcze długo przed wejściem ustawy w życie dostosowały swoje oferty do nowych zasad. Jednak równocześnie zwiększyły inne koszty kredytu, prowizje, koszty przygotowania i obsługi itd. Finalnie ustawa nie spowodowała żadnego spadku kosztów zaciąganych kredytów. Podobnie było z firmami pozabankowymi, oprocentowanie zastąpiono innymi opłatami.

Czasami zaskoczeni nieoczekiwanymi sytuacjami w życiu, jesteśmy zmuszeni korzystać z szybkich pożyczek. Jednak korzystanie z niesprawdzonych parabanków, może się dla nas źle skończyć.

WIBOR

Opublikowano: 23 listopada 2015 przez Tomek

Jednym ze wskaźników, od którego zależą koszty kredytu jest WIBOR. W ciągu pięciu ostatnich lat, WIBOR regularnie spada, jednak raty kredytów spadają z dużym opóźnieniem. Banki w różnym tempie aktualizują stawkę, opieszałość przekłada się na zysk.

W najgorszej sytuacji są kredytobiorcy z sześciomiesięczną oraz roczną aktualizacją WIBOR-u.
Dlatego klienci BOS,ING i BGŻ czekają najdłużej na uaktualnienie wskaźnika. Aliorze, BZ WBK, Citi Handlowym, Credit Agricole, Euro Banku, Getin Noble Banku, Millennium, Nordei, PKO BP czy Banku Pocztowym WIBOR aktualizowany jest w kwartalnie.

Nie oznacza to jednak, że stawki będą takie same. W części banków nowa stawka WIBOR obliczana jest z góry na trzy miesiące, ale według wartości na trzy dni przed ustaloną spłatą raty kredytu. Banki mogą również posłużyć się datą podpisania umowy kredytowej czy uruchomienia kredytu. W Credit Agricole jako wyznacznik na kolejne trzy miesiące, posłuży średnia wskaźnika z pięciu dni roboczych. Bankierzy stosują również średnie arytmetyczne z określonego czasu.

Najczęściej WIBOR aktualizowany jest w Pekao i mBanku. Tutaj bankierzy deklarują gotowość do zmiany stawki, nawet co miesiąc, jednak zastrzegają progi zmian. Tak więc Pekao zmieni WIBOR, jeżeli jego notowanie zmieni się o co najmniej 0,25 pkt. proc. Natomiast mBank będzie aktualizował zmiany przekraczające 0,1%.

Dlatego WIBOR obowiązuje taki sam we wszystkich bankach tylko teoretycznie. W praktyce rata takiego samego kredytu w dwóch różnych bankach będzie różnie spadać. Nie są to może duże kwoty, jednak dla trzystutysięcznego kredytu zmiana wskaźnika WIBOR o 0,1% powoduje zmianę raty o około 19 zł. Trzymiesięczne zwlekanie z aktualizacją wskaźnika daje bankowi 60 zł zysku.
Przy 10 tyś klientów zysk ten, to 600 tyś złotych. Pewnie dlatego, banki wciąż modyfikują obliczanie WIBOR-u, stosując skomplikowane wzorce czy średnie arytmetyczne.

Pamiętajmy, starając się o kredyt warto zapytać pracownika banku, na jakich zasadach będzie aktualizowany WIBOR dla naszego kredytu. Nawet 19 zł różnicy w racie, przy dwudziestu latach spłacania kredytu, może wygenerować sporą sumę.