Dodatkowa dopłata za urodzenie dziecka

Opublikowano: 19 lutego 2016 przez Tomek

Pomy­sło­dawcy pro­gramu dopłat „Miesz­ka­nie dla Mło­dych” prze­wi­dzieli dodat­kową pre­mie dla osób, któ­rym w trak­cie spła­ca­nia kre­dytu miesz­ka­nio­wego z MdM, uro­dzi się trze­cie bądź kolejne dziecko.

Wyso­kość dodat­ko­wego finan­so­wa­nia obli­czana jest podob­nie jak sama dopłata w pro­gra­mie MdM i wynosi 5% z war­to­ści zaku­pio­nej nie­ru­cho­mo­ści. Nato­miast war­tość nie­ru­cho­mo­ści obli­czana jest na pod­sta­wie ilo­czynu wskaź­nika kosztu odtwo­rze­nia budowy jed­nego metra kwa­dra­to­wego lokalu użyt­ko­wego na danym tere­nie.

Dodat­kowa dopłata zali­czana jest przez bank na poczet wcze­śniej­szej spłaty kre­dytu. Co ważne bank nie może pobrać od kre­dy­to­biorcy żad­nej pro­wi­zji za wyko­na­nie takiej ope­ra­cji. Nato­miast kre­dy­to­biorca nie może prze­zna­czyć dodat­ko­wej dopłaty na inny cel niż czę­ściowa spłata zacią­gnię­tego kre­dytu.

Dodat­kowe dofi­nan­so­wa­nie może zostać przy­znane tylko raz. Tak wiec po uro­dze­niu kolej­nych dzieci, kolej­nych dopłat nie będzie. Kre­dy­to­biorca ma okres 6 mie­sięcy od naro­dzin dziecka na powia­do­mie­nie banku o tym fak­cie.

 

 

MdM w 2016 roku

Opublikowano: 27 stycznia 2016 przez Tomek

Program dopłat do wkładu własnego dla młodych osób zaciągających kredyt pod kupno pierwszego mieszkania działa od 2014 r. Początkowo został dość sceptycznie przyjęty z uwagi na dość spore ograniczenia. Jenak po kilku nowelizacjach produkt końcowy prezentuje się całkiem przyzwoicie.

Jak w tym roku będzie wyglądał program MdM?

Średni koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej

Średni koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej

Podstawowe założenia zostają bez zmian kwota dopłaty do wkładu własnego uzależniona jest od wielkości rodziny. Kwota dofinansowania to 10% z iloczynu średniego wskaźnika odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej na danym terenie i powierzchni mieszkania, jednak nie więcej niż 50 metrów kwadratowych. Jeżeli kredytobiorca wychowuje własne bądź przysposobione dzieci kwota dofinansowania wzrasta:

150% podstawowej dopłaty obliczonej powyższym sposobem dla wychowujących jedno dziecko,

200% w przypadku wychowywania dwójki dzieci,

300% w przypadku wychowywania trójki i więcej dzieci.

Program z założenia dotyczy osób młodych, a wiec kredytobiorca nie może przekroczyć 35 lat życia. Nabywane mieszkanie musi być pierwszą w życiu nieruchomością posiadaną przez ubiegającego się o dofinansowanie. Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku wychowywania co najmniej trojki dzieci.

Istotne zmiany wprowadzone pod koniec ubiegłego roku uatrakcyjniły program. Koniec z obostrzeniem kupna mieszkania czy domu od developera. Teraz można skorzystać z ofert rynku wtórnego. Oznacza to że w ramach dopłaty będzie można kupić tańsze mieszkanie często już wykończone.

Cena nabywanej nieruchomości nie może być większa niż iloczyn wspomnianego już wskaźnika odtworzenia powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni użytkowej mieszkania oraz współczynnika:

w wys. 1,1 – dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym, lub 0,9 – w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.

Powierzchnia mieszkania nie może przekraczać:

75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.

Należy pamiętaj również że od 2016 r. zgodnie z rekomendacją KNF-u wchodzi w życie kolejny próg 15% minimalnego wkładu własnego wymaganego przez banki.

Zapytaj o dopłatę w programie MdM specjalistów.

 

 

 

 

MdM nie dla wszystkich starczy pieniędzy

Opublikowano: 27 stycznia 2016 przez Tomek

Ostatnie miesiące pokazały ogromne zainteresowanie młodych ludzi kredytami hipotecznymi z dopłatą w programie MdM. Jak wiadomo pomysłodawcy programu określili maksymalną kwotę przeznaczoną na dopłaty w danym roku. W 2016 r. jest to 756 mln zł z czego prawie 51% jest już zarezerwowana.

 

Wpływ na tak wysoką popularność MdM-u maja zmiany z września ubiegłego roku. Kiedy to do programu dopłat dopuszczono mieszkania z rynku wtórnego. Wcześniej jednym z głównych wymogów house-construction-1005491_640było kupno nieruchomości od developera. Dodatkowo narzucony limit ceny mieszkania mocno zawężał listę mieszkań spełniających wymogi. Najtrudniej było w dużych miastach gdzie wysokie ceny nieruchomości przekraczały dostępne limity. Kolejnym mankamentem zakupu na rynku pierwotnym, była potrzeba posiadania przez przyszłych kredytobiorców znacznej kwoty gotówki, na doprowadzenie mieszkania ze stanu developerskiego do wykończenia.

 

Jeżeli utrzyma się tak duże zainteresowanie MdM -em, pod koniec pierwszego kwartału wykorzystane zostanie 95% przyznanego na ten rok limitu. Oznaczać to będzie decyzję BGK o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dopłatę z datą realizacji na rok 2016. Pozostałe 5% kwoty zostanie przeznaczone na sfinalizowanie umów z dnia ogłoszenia wykorzystania środków.

 

W puli zostało jeszcze około 300 mln zł, obowiązuje stara zasada, kto pierwszy ten lepszy.

Zapytaj o dopłatę w programie MdM specjalistów.

Oszczędzanie odpowiedzią na kredyty mieszkaniowe bez wkładu własnego

Opublikowano: 23 listopada 2015 przez Tomek

Wraz z początkiem nowego roku weszła w życie nowa rekomendacja S. Nie ma już kredytów mieszkaniowych bez wkładu własnego. Banki nie chcą tracić klientów, więc szykują nowe rozwiązania, które pomogą w zgromadzeniu wymaganego kapitału.

Nowe propozycje banków będą podobne do kont oszczędnościowych. Klient będzie musiał zadeklarować regularne wpłaty na rachunek przez określony czas. Od uzbieranego kapitału będą naliczane odsetki, podobnie jak na lokacie. Po umownym okresie klient będzie mógł zdecydować, co zrobić z pieniędzmi: wybrać je lub starać się o kredyt hipoteczny w tym samym banku.

Prace nad nowymi ofertami może przyspieszyć zapowiedź resortu finansów, w myśl której od 2015 roku będzie możliwość zwolnienia z podatku Belki oszczędności przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Credit Agricole i PKO BP już wprowadziły pilotażowe projekty. W pierwszym wypadku, klient musi zadeklarować co najmniej 500 zł wpłat. W PKO wystarczy 100 zł, lecz wymagana jest pierwsza wpłata najmniej 2 tys. zł. Klienci deklarują się na maksymalnie 60 miesięcy oszczędzania, jednak nie mniej niż 2 lata. W obu bankach proponowane oprocentowanie nie jest duże. Zaczynamy z niewiele ponad jednym punktem procentowym. Jednak z biegiem czasu bank podwyższa oprocentowanie do ponad 3%. Tym sposobem bankierzy chcą promować wytrwałych w odkładaniu zaskórniaków.

Bonusowe odsetki to nie wszystko. Dodatkowe korzyści czekają na klientów, którzy zdecydują się na kredyt hipoteczny w tym samym banku. Credit Agricole proponuje obniżenie marży, natomiast PKO dodatkowy bonus w wysokości do 2 tysięcy złotych.

Bank Milenium również chce zawalczyć na tym rynku promując nowe konto oszczędnościowe “Twój Cel”, w którym klient może zdefiniować dowolny cel oszczędzania, np. mieszkaniowy. Nowa rekomendacja KNF wchodzi w życie już 1 stycznia 2014 roku.
Zapewne w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnych ofert, oszczędzania na własne mieszkanie. Ciekawe tylko jaką będą się cieszyć popularnością wśród klientów.

MdM- wkład własny

Opublikowano: 26 lipca 2015 przez Tomek

ST

 

Każdy kto kiedykolwiek poważnie myślał o kredycie hipotecznym, doskonale wie co to takiego wkład własny i jak potrafi skomplikować zdobycie kredytu.

Wysokość wkładu własnego

W Polsce przez długi czas banki miały wolną rękę pod względem ustalania minimalnej wartości wkładu własnego. Czasami w ofertach kredytów hipotecznych banki kusiły klientów nawet zerowym wkładem. Takie oferty już znikły, a to za sprawą rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego. W zatwierdzonej rekomendacji dla kredytów hipotecznych, ustalono wprowadzenie minimalnego wkładu własnego, jego wartość będzie rosła co roku:

– 10 % w 2015 r.

– 15% w 2016 r.

– 20% w 2017 r.

Aktualnie wszystkie banki muszą wymagać co najmniej 10% wkładu własnego z kwoty wnioskowanego kredytu. Od początku 2016 będzie to już 15%.

Decyzja KNF-u mocno utrudniła zdobycie kredytu mieszkaniowego. Wielu ewentualnych kredytobiorców nie dysponuje wymaganymi środkami, w takim wypadku pozostaje tylko żmudne oszczędzanie. Znając realne pensje Polaków i koszty utrzymania, zaoszczędzenie 20–30 tyś. zł łatwe nie będzie. Realnie oceniając możliwości odkładania pieniędzy, przeciętny Kowalski musi zaciskać pas przez 5–7 lat. Komisja zdecydowała się na taki krok by ustrzec Polski sektor bankowy przed pęknięciem banki kredytowej, jak to miało miejsce w USA. Zbyt pobłażliwe traktowanie przyszłych kredytobiorców, skutkowało problemami w spłacie zaciągniętych zobowiązań.

Alternatywa w dopłacie MdM

W 2014 r. w Polsce ruszył program dopłat dla młodych ludzi chcących sfinansować zakup mieszkania kredytem hipotecznym. Rządowa oferta pomaga zgromadzić wymagany przez banki wkład własny. Wysokość dopłaty zależy od stanu cywilnego i liczby dzieci, można liczyć nawet na 20% wartości kredytowanej nieruchomości, obliczonej na podstawie kosztu odtworzenia metra powierzchni użytkowej na danym terenie. Wskaźnik ustalany jest kwartalnie i przeważnie oscyluje wokół średniej ceny sprzedaży mieszkań na danym terenie. Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 50 metrów kwadratowych mieszkania. Dofinansowanie z programu MdM w niektórych wypadkach może w całości zastąpić wkład własny (do końca 2015 r. dla mieszkania około 50 m kw.).

Program dopłat pomaga zdobyć kredyt na wymorzone mieszkanie, jednak pomysłodawcy postawili kilka wymagań które należy spełnić. Kredytowana nieruchomość musi pochodzić z rynku pierwotnego. Wiek najmłodszego kredytobiorcy nie może przekroczyć 35 lat. Wysokość kredytu nie może być wyższa niż cena mieszkania, dlatego musimy pamiętać o własnych środkach na wykończenie nowego mieszkania.

A co na to wszystko banki?

Wkład własny jest kredytobiorcy jest ważnym aspektem dla bankowych analityków, w ocenie ryzyka kredytowego. Klienci posiadający wyższy wkład własny mogą liczyć na łaskawość bankierów, którzy chętniej obniżają marzę oraz ubezpieczenie kredytu. Okazuje się że dla banku ważną kwestią jest też sposób pozyskania wymaganych środków. Klientom którzy sami zaoszczędzili środki, bank zaproponuje lepszą ofertę, niż osobom którzy otrzymali dofinansowanie z programu MdM. Różnica może wynieść nawet 0,6 proc.

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

ST

 

 

 

Zmien pracę i weź kredyt- ile musisz zarabiać by dostać kredyt z MdM-em

Opublikowano: 30 czerwca 2015 przez Tomek

 

ST

 

„Zmień pracę i weź kre­dyt” – jak wszy­scy wiemy łatwiej powie­dzieć, trudniej wyko­nać. W dobie kry­zysu, zaostrza­nia wyma­gań wobec kre­dytobiorców czy nowych reko­men­da­cji KNF-u, kre­dyt hipo­teczny staje się coraz bar­dziej nie­do­stępny, zwłasz­cza dla ludzi mło­dych. Spraw­dzimy ile musisz zara­biać by móc kupić miesz­ka­nie i z jakimi barie­rami przyj­dzie Ci się zmie­rzyć.

Głów­nym kry­te­rium decy­du­jącym o wyso­ko­ści zdol­no­ści kre­dy­towej są dochody. Po odję­ciu comie­sięcz­nych zobo­wią­zań oraz śred­nich kosz­tów utrzy­ma­nia w danym mie­ście, bank obli­czy ile pie­nię­dzy zosta­nie na ratę przy­szłego kre­dytu. Koszty utrzy­ma­nia doty­czą kre­dytobiorców, jak i wszyst­kich osób pozo­sta­ją­cych na ich utrzy­ma­niu. Oczy­wi­ście to nie jedyny czyn­nik decy­du­jący o wyso­ko­ści kre­dytu. Dla tęgich ban­ko­wych mózgów ważna jest też histo­ria kre­dytowa, tytuł pozy­ski­wa­nia dochodu, staż pracy, historia kredytowa itd.

Śred­nia pen­sja ludzi mło­dych od 18–35 lat oscy­luje w gra­ni­cach 2700 netto zł. Przypominam że jest to średnia, niespełna 40% osób z tej grupy wiekowej zarabia mniej. Sprowadzając statystykę do Polskich realiów, można przyjąć że dwudziestoparolatek zarobi około 1700 zł brutto. I tu kolejny problem, mianowicie w tym że

Mieszkanie dla młodych

Mdm zyskuje na popularności

po odli­cze­niu co mie­sięcz­nych wydat­ków mło­demu Pola­kowi sta­ty­stycz­nie zostaje około 600 zł. To nie dużo i z pewnością za mało by móc myśleć poważ­nie o kup­nie miesz­ka­nia w poje­dynkę. Widać tutaj dużą dysproporcje pomiędzy dochodami a kosztami utrzymania. Oczywiście nie wszyscy młodzi ludzie myślą o oszczędzaniu, kiedyś trzeba się wyszaleć i stąd mogą wynikać duże rozchody. Statystyczny Jaś który skończył szkołę i bryluje w swojej pierwszej pracy, musiałby ostro zacisnąć pasa, by moc starać się o własne M.

Lepiej mają się finanse mał­żeństw do 35 roku życia. Przyj­mu­jąc naj­bar­dziej reali­styczną wer­sję wyso­ko­ści wspól­nych zarob­ków około 4–5 tyś zł brutto, para może liczyć na kre­dyt w wyso­ko­ści 250-270 tyś. Taka kwota wystar­czy by kupić miesz­ka­nie o powierzchni 40–50m2 na obrze­żach więk­szych pol­skich miast.

Od 2014 roku zgod­nie z reko­men­da­cja KNF, banki muszą wyma­gać od swo­ich klien­tów odpo­wied­niego wkładu wła­snego. W 2015 wynosi on co naj­mniej 10%. Ta prze­szkoda wydaje się nie do poko­na­nia, bo i skąd młody czło­wiek ma zdo­być ponad 20 tyś. Odkła­da­jąc około 500 zł mie­sięcz­nie pozo­staje nie­całe 4 lata oszczę­dza­nia.

Z pomocą może przyjść pro­gram miesz­ka­nie dla mło­dych. Dofi­nan­so­wa­nie obej­muje 50 metrów kwa­dra­to­wych miesz­ka­nia lub domu. Wyso­kość dopłaty to odpo­wied­nio:

10%, dla sin­gli i bez­dziet­nych mał­żeństw,

15%, dla mał­żeństw z co naj­mniej jed­nym dziec­kiem.

Pod­stawą do obli­cze­nia dopłaty jest wskaź­nik śred­niego kosztu odtwo­rze­nia metra kwa­dra­to­wego powierzchni miesz­kal­nej na danym tere­nie. Dopłata MdM zali­czana jest na poczet wkładu wła­snego.

Młode mał­żeń­stwo kupu­jące 50 metrowe miesz­ka­nie otrzy­mu­jąc dopłatę do końca tego roku nie będzie potrze­bo­wać wkładu wła­snego lub będzie on niewielki.

Jed­nak pomimo dopłaty, młody kre­dy­to­biorca będzie potrze­bo­wał gotówki. Np. wykoń­cze­nie miesz­ka­nia czy koszty około kre­dy­towe.

Mło­dzi ludzie chcący kupić swoje pierw­sze wła­sne miesz­ka­nie nie mają w Pol­sce z górki. Jed­nak jest to moż­liwe przy dobrym oszczę­dza­niu i dużych chęci do cięż­kiej pracy.

 

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 ST

 

MdM-powierzchnia użytkowa

Opublikowano: 13 maja 2015 przez Tomek

Jednym z ograniczeń narzuconych w programie Mieszkanie dla młodych jest limit powierzchni nieruchomości, objętej dofinansowaniem MdM. Tak więc, osoby chcące uzyskać wsparcie, muszą zmieścić się w limicie powierzchni użytkowej:
-75 m2 dla mieszkania
-100 m dla domów jednorodzinnych.
Tutaj rodzi się wiele pytań, na jakich zasadach oblicza się i jakie pomieszczenia zaliczane są do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego czy domu.

Popularność MdM wciąż rośnie

Popularność MdM wciąż rośnie

Pomysłodawcy programu opisali definicje powierzchni użytkowej w art. 2 pkt 7 ustawy MdM. Zgodnie z jej zapisami, program MdM przejmuje zapisy z ustaw o ochronie praw lokatorskich, gminnych zasobach mieszkaniowych oraz ze zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych w Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.
Zgodnie z powyższymi przepisami, powierzchnie użytkową rozumiemy jako sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń służących do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych lokatorów. Najważniejszymi przykładami takich pomieszczeń są:

pokoje
kuchnie
spiżarnie
przedpokoje
alkowy
hole, korytarze
łazienki.

Analogicznie, z powierzchni użytkowej możemy wyłączyć pomieszczenia, które bezpośrednio nie zabezpieczają potrzeb mieszkaniowo gospodarczych mieszkańców np: balkony, tarasy, antresole.

Punktem spornym często bywa klatka schodowa. Ustawodawca rozwiązał te kwestie w następujący sposób. W wypadku, gdy klatka służy tylko właścicielowi lokalu mieszkalnego np. w domach jednorodzinnych jej powierzchnia będzie zaliczona do powierzchni użytkowej. W blokach, gdzie klatkę schodową dzieli kilku lokatorów, jej powierzchnia nie zostanie przypisana do żadnego mieszkania.

Oto lista pomieszczeń wpisanych w ustawie o MdM-e, nie zaliczanych do powierzchni użytkowej:

Balkon
Taras
Loggia
Antresola
Szafa w ścianie
Schowek w ścianie
Pralnia
Suszarnia
Wózkownia
Strych
Piwnica
Komórki przeznaczone do przechowywania opału
Garaż
Kotłownia
Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie grzewcze.

Pomysłodawcy programu MdM nie określili konkretnej normy, według apartment-185777_1280której powinno przeprowadzać się pomiary nieruchomości. Z uwagi na to , że do programu dopuszczone są mieszkania nowo oddawane do użytku. Najczęściej stosuje się przepisy obowiązujące developerów.

Sprzedający ma również obowiązek, przedstawić powierzchnię wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład zbywanej nieruchomości. Najczęściej informacje te zawiera tzw. prospekt informacyjny, umowa wstępna z developerem czy już właściwa umowa developerska. Wszystkie te dokumenty posłużą pracownikom BGK do obliczenia właściwej dopłaty MdM.
 

 

Mieszkanie dla młodych – realizacja programu

Opublikowano: 21 marca 2015 przez Tomek

 

Za Nami już ponad rok funkcjonowania programu dopłat do kredytów hipotecznych “Mieszkanie dla Młodych”, ze wsparcia skorzystało już ponad 16 tyś osób. Poszerzyła się też lista banków, które oferują kredyty z MdM-em. Zainteresowanie programem podniosło wprowadzenie od stycznia wymaganego wkładu własnego na poziomie 10%.

Do końca lutego w ramach programu MdM podpisano 16 649 umów

Średnia kwota dopłaty MdM

Średnia dopłata w MdM-ie

kredytowych, z czego tylko 391 dotyczyło domu jednorodzinnego. Łączna wartość wsparcia udzielona przez BGK przekroczyła już 381 mln Kredytobiorcy, którzy skorzystali z dopłaty, wydali łącznie na swoje nowe mieszkania 3 mld Średnia kwota dofinansowania przypadająca na jednego kredytobiorcę, to 22928,53

Największą popularnością wśród uczestników MdM-u, cieszą się mieszkania o metrażu nieco powyżej 50m2. Średnia cena mieszkań, na które udzielono dopłaty, to 231,1 tyś . Natomiast uśredniona cena domu jednorodzinnego oscyluje w granicach 300 tyś zł, o średniej powierzchni nieruchomości 84m2.

Największą popularnością program “mieszkanie dla Młodych” cieszy się w województwie mazowieckim, tutaj też udzielono dopłat na najwyższą kwotę, ponad 77 milionów złotych. Stawkę zamykają województwa świętokrzyskie i opolskie.

Kwota udzielonych dopłat w MdM

Kwoty udzielonych dopłat MdM w poszczególnych województwach

 

Wszystko wskazuje na dalszy wzrost zainteresowania programem Mieszkanie dla młodych, zwłaszcza po wprowadzeniu nowelizacji. Nowe zasady będą sprzyjać rodzinom wielodzietnym, które do tej pory nie wykazywały większego zainteresowania MdM-em. Rodziny z przynajmniej trójką dzieci, będą mogły liczyć na wyższe dofinansowanie. Zostanie też dla nich zniesiony limit wieku oraz wymóg nieposiadania lokalu mieszkalnego na własność. Łatwiej również będzie uzyskać wymaganą zdolność kredytową, przez dobranie dowolnego współ kredytobiorcy. Do programu zostaną dopuszczone mieszkania budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe co poszerzy liczbę osób, mogących skorzystać z MdM-u.

Mieszkanie dla młodych- warunki, jakie powinno spełniać mieszkanie

Opublikowano: 15 marca 2015 przez Tomek

Wybór odpowiedniego mieszkania jest niebywale trudnym zadaniem. Lokalizacja, cena czy powierzchnia lokalu, to tylko część elementów, na które należy zwrócić uwagę. Dla osób, które chcą skorzystać z dopłaty w programie Mieszkanie dla młodych, dochodzi jeszcze kilka limitów i ograniczeń, które musimy mieć na uwadze.

Mieszkania w MdM tylko z rynku pierwotnego od dewelopera.

Podstawowym wymogiem, jakie musi spełnić nasze przyszłe mieszkanie czy dom,jest fakt pierwszego zasiedlenia. Generalnie rzecz biorąc, mamy do dyspozycji tylko nowe mieszkania z rynku pierwotnego. Nowe mieszkanie może być wybudowane od podstaw lub powstać w wyniku przebudowy, dotąd niezamieszkałej nieruchomości. Dodatkowo, jeżeli staramy się o dopłatę MdM, mieszkanie musimy kupić od osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie budowania czy przebudowywania nieruchomości. Mówiąc prościej- od dewelopera.

Jeżeli zdecydujemy się na wybudowanie domu samemu, czyli systemem gospodarczym, możemy liczyć na częściowy zwrot podatku z zakupionych materiałów. W takim przypadku, dopłata MdM nie przysługuje. Natomiast, do programu dopuszczone są mieszkania, wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Mieszkanie dla młodych limit powierzchni.

Zgodnie z zapisami ustawy, nieruchomość powinna mieścić się w limicie powierzchni:

-75 m2 dla mieszkania,

-100 m2 dla domu jednorodzinnego.

W przypadku rodzin wielodzietnych z co najmniej dwójką dzieci, limit ten zwiększony jest odpowiednio o 10 m2.

Przy czym określone zostały definicje, kiedy nieruchomość zaliczyć jako mieszkanie, a kiedy jako dom. Wspólnym warunkiem jest zasada, że pierwszorzędną funkcją lokalu mieszkalnego, będzie zaspokojenie potrzeb mieszkalnych właścicieli.

Za mieszkanie uznaje się zespół izb/pokoi wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (kuchnia, łazienka, korytarz). Powierzchnie lokalu wyznaczają trwałe elementy konstrukcyjne (ściany). W budynku muszą być wydzielone, co najmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Dom jednorodzinny na potrzeby MdM-u jest wolnostojącym budynkiem stanowiącym konstrukcyjną całość. W MdM-ie dopuszcza się także, domy szeregowe oraz w zabudowie bliźniaczej. Do programu nie kwalifikują się natomiast, domy w których wydzielono więcej niż jeden lokal mieszkalny czy dodatkowy lokal użytkowy.

Powierzchnia użytkowa w MdM.

Dopłata obliczana jest min. na podstawie powierzchni użytkowej mieszkania. Jednak nie więcej niż 50m2 lokalu. W przypadku rodzin z przynajmniej trójką dzieci ograniczenie, to wynosi 65m2. Oznacza to, że w przypadku mieszkania 75 m2, dopłata będzie obliczona, tak jak dla mieszkania o metrażu 50m2. Powierzchnie użytkową należy rozumieć, jako sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu/domu, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych i gospodarczych lokatorów. W skład nieruchomości często wchodzą pomieszczenia przynależne, które nie służą bezpośredniego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych użytkowników lokalu. W ich skład wchodzą min. piwnice, schowki, strychy, kotłownie itd. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych, nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu, dla której obliczana jest dopłata MdM.

Limity cen mieszkań.

MdM limity cen mieszkań

limit cen mieszkań w programie Mieszkanie dla młodych

Limity cen mieszkań wyznaczane są kwartalnie, przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawą do obliczenia limitu, jest koszt odtworzeniowy budowy jednego metra kwadratowego powierzchni

mieszkalnej, podawany przez odpowiedni dla danej lokalizacji organ samorządowy. Ostateczny limit ceny jednego metra kwadratowego mieszkania, jest średnią arytmetyczną ostatnich dwóch wskaźników odtworzeniowych, pomnożonych przez 1,1. A więc, o 10 % wyższy od średniego kosztu wybudowania metra kwadratowego lokalu mieszkalnego. W przypadku dużych miast, gdzie popyt winduje ceny mieszkań, czasami trudno znaleźć lokal mieszczący się w tym limicie. Najwięcej mieszkań spełniających warunki znajdziemy w gminach przylegających do dużych miast.

 

 
 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Mieszkanie dla młodych – zmiany w 2015r

Opublikowano: 1 marca 2015 przez Tomek

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 >Pierwszy rok funkcjonowania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych za nami. Pokazał on ogromny potencjał, jak i ujawnił wiele niedociągnięć MdM-u. Skarżyli się zwykli klienci, chcący skorzystać z dopłat, jak i deweloperzy budujący mieszkania dla młodych. Ministerstwo Infrastruktury postanowiło wprowadzić zmiany, które mają zacząć obowiązywać w pierwszym kwartale 2015 roku. Jednak konsultacje społeczne, w sprawie nowych rozwiązań w ramach programu MdM wciąż trwają.

MdM będzie bardziej rodzinny.

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało sobie o prorodzinnych założeniach programu. Dotychczas, wysokość dofinansowania wynosiła, 10 % z wartości odtworzeniowej mieszkania dla małżeństw bez dzieci oraz 15% dla małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko. Nowy system stawek dofinansowania prezentuje się następująco: – małżeństwa bez dzieci 10% – małżeństwa z jednym dzieckiem 15% – małżeństwa z dwójką dzieci 20% – małżeństwa z trójką dzieci 25%. Należy tu wspomnieć, że dotychczas najliczniejszą grupę uczestniczących w programie MdM, stanowili single i pary bez dzieci około 75 %, zaś małżeństwa z trójką dzieci tylko 0,1%. Rozwiązanie ma zwiększyć zainteresowanie programem, wśród wielodzietnych rodzin.

Będzie łatwiej ze zdolnością kredytową.

Kolejną istotną proponowaną zmianą, jest poszerzenie grona osób, które mogą przystąpić do kredytu razem z nabywcą mieszkania. Oczywiście, w przypadku gdy kredytobiorca sam nie osiąga wymaganej zdolności kredytowej. Dotychczas kredyt z dopłatą w MdM-ie, można było zaciągnąć jedynie z pomocą najbliższej rodziny np. z rodzicami, siostrą, bratem, ojczymem, macochą czy teściami. Zgodnie z nowymi zasadami takie ograniczenie zostaje zniesione. Starający się o kredyt z dopłatą, będzie mógł dopisać do niego każdego, kto wyrazi na to zgodę. Pomysłodawcy zmian uważają, że w ten sposób będzie łatwiej uzyskać wyższą zdolność kredytową.

Coś dla deweloperów.

Dotychczas, jednym z warunków dofinansowania wkładu własnego z MdM-u, jest podpisanie z deweloperem umowy dotyczącej wyodrębnienia i przeniesienia własności. Problem pojawił się, w przypadku gdy, deweloper zaciągną kredyt, pod realizacje inwestycji, a zastawem jest jej hipoteka. Bank, w którym zadłużył się deweloper, zazwyczaj nie zgadza się na podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności, przed przelewem należności za mieszkanie przez kupującego. W nowelizacji ustawy ma znaleźć się zapis, dzięki któremu nie będzie konieczności podpisywania aktu notarialnego, przed finalizacją sprzedaży. W takim przypadku będzie, jednak warunek, mianowicie nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, musi być ukończona i oddana do użytku.

Mieszkanie dla młodych od spółdzielni.

Obowiązujące przepisy programu MdM, przewidują dofinansowania kredytów zaciągniętych pod mieszkania, wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jednak warunkiem jest ukończenie inwestycji. W przypadku tego typu mieszkań problemem jest cena. W trakcie trwania inwestycji, nie jest możliwe określenie ostatecznej ceny mieszkania. Dlatego, banki nie mogą określić, czy nieruchomość lobby-411029_1280spełnia limity cen, narzucone w programie Mieszkanie dla Młodych. Nowelizacja ma to zmienić, osoby podpisujące umowę ze spółdzielnią, o budowę lokalu mieszkalnego, będą mogły skorzystać z dopłat MdM. Jednak na razie pomysłodawcy, nie określili konkretnego narzędzia, które miało by rozwiązać ten problem.

Uściślenie definicji nowego mieszkania.

Propozycja obejmuje, wpisanie w poczet nieruchomości objętych dofinansowaniem w programie MdM, mieszkań powstałych w wyniku przebudowy i adaptacji budynków niemieszkalnych. Dotychczasowe przepisy, co prawda dopuszczają taką ewentualność. Jednak, adaptowane inwestycje zazwyczaj są nietypowymi przedsięwzięciami i rodzą wiele wątpliwości. Stąd potrzeba dokładnej definicji i jasnych przepisów, które określą przypadki, kiedy nieruchomość kwalifikuje się do programu, a kiedy nie. Takie rozwiązanie, ma poszerzyć pule mieszkań, spełniających wymogi MdM-u.

Definicja domu jednorodzinnego

I z tą definicją były problemy. Banki nie potrafiły zakwalifikować niektórych nieruchomości, jako dom czy mieszkanie, a co za tym idzie, nie było jasne jaki przyjąć limit powierzchni użytkowej 75/100m2. Zaproponowane rozwiązanie, zakłada przyjęcie pojęcia domu jednorodzinnego, z kodeksu prawa budowlanego. Z zastrzeżeniem, że podmiotowa nieruchomość może zawierać wyłącznie jeden lokal mieszkalny oraz nie może zawierać lokalu użytkowego.

Na koniec, kosmetyka.

Powstała propozycja wprowadzenia zapisu , właściciel może prowadzić działalność gospodarczą w mieszkaniu z Mdm-em. Jednak z zastrzeżeniem, że nie zmieni to podstawowej funkcji nieruchomości, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Pomysłodawcy zmian chcą też zaostrzenia kar, w przypadku wynajęcia lub zbycia nieruchomości, zakupionej z dopłatą. W takim przypadku, kredytobiorca musi oddać dopłatę. Skuteczną egzekucje należności mają zapewnić, na nowo sformułowane zapisy w ustawie.

Zmiany proponowane przez ministerstwo na pewno wpłyną pozytywnie na popularność programu dopłat MdM. Zwłaszcza wśród rodzin z dwójką czy trójką dzieci. Jednak wciąż pozostaje, problem rynku wtórnego i ustalania wysokości wskaźnika odtworzeniowego powierzchni mieszkalnych. Tych tematów, jak na razie nowelizacja nie obejmuje.  

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców